PUBLICATIONSRepression of Dissent

Repression of Dissent in Sri Lanka, Annual Report 2022

0

සිංහල පරිවර්තනය පහතින් ඇත.

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு கீழே உள்ளது.

Click here to download the full report

Executive Summary

Methodology: This annual report is based on the monthly repression of dissent reports published in 2022. Repression of dissent provides some general trends and details of some significant incidents related to the repression of dissent in Sri Lanka, mainly based on the information reported in mainstream and social media. Incidents of repression mentioned in this report include arrests, threats, intimidation, investigations against human rights defenders (HRDs) etc. and potential threats such as new repressive laws, appointments, policy decisions etc., which may have a negative impact on freedom of expression, assembly, association and dissent in the future. In this report, “dissent” is broadly defined to include acts of protest, resistance, defiance, challenge against, question or attempt to record rights violations, social injustice at the hands of state or non-state apparatus, including police, armed forces, religious groups, and politicians among others. “Repression” is defined as any attempt by the above state or non-state actors to suppress the acts of dissent. Any rhetoric decrying human rights has also been considered as repression of dissent because of its potential to erode rights. 

Overview: In 2022, Sri Lanka went through its worst economic crisis since independence, caused by depletion of foreign reserves and high international debt, amidst Covid19 pandemic and financial mismanagement.  Shortage of essential items, frequent power cuts and high inflation forced people into the streets, who protested demanding the resignation of the President. As the protests heightened, the President Gotabaya Rajapaksa fled the country, while one of their associates Ranil Wickramasinghe was appointed as the next president. The new government took a more repressive approach, arresting hundreds of protesters who took part in anti-government protests.  Sri Lanka was dropped further below in the corruption perception index, while a number of politicians and high profile politicians were acquitted from a number of corruption and other criminal cases filed against them at courts. As a post war country with high corruption, militarization, and serious issues in justice and accountability, many cases of gross human rights violations still remain in impunity for decades. In October, UNHRC reviewed the situation in Sri Lanka and adopted a new resolution on promoting reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka which was rejected by the Sri Lankan government according to its Foreign Minister. A report made by the OHCHR in February  expressed deep concern over a number of violations in the country. 

Click here to download the full report

Case updates: The People’s Tribunal in the Hague found the Sri Lankan state guilty of the murder of Editor Lasantha Wickramatunge. Journalist Keerthi Rathnayake arrested in August 2021 was released on bail after 6 months of detention under Prevention of Terrorism Act (PTA). Human Rights lawyer Hejaaz Hisbullah was granted bail after 20 months of detention under PTA.  A Batticaloa based local photojournalist also detained under PTA was granted bail after 470 days of detention. Seven people who had been arrested and detained for around seven months under PTA, for holding a memorial event in Batticaloa in May 2021 were acquitted and released. A key witness in the case of the disappearance of journalist Prageeth Ekneligoda claimed that the previous testimony he had given before the magistrate court was false, and given under the influence of the criminal investigation of Department (CID) officers, and further told that he had not had any previous knowledge of the disappeared journalist Ekneligoda before meeting investigation officers. Sri Lanka Bar Association (BASL) wrote to the Inspector General of Police, expressing the concern on the arrests and detentions being carried out without adherence to due process “in a manner akin to abductions.” A number of campaigns were conducted demanding the release of student activists who were detained under PTA for a long period. MP Premalal Jayasekara and two others who were previously convicted for committing a murder by shooting at members of an opposition political party in 2015 were acquitted during their appeal. Former MP and Chairperson of the housing development authority Duminda Silva, was arrested again and handed over to prison officials, based on the interim order issued by the Supreme Court suspending the presidential pardon given to him June 2021 in relation to the murder of former MP Bharatha Lakshman Premachandra. Former Sabaragamuwa Provincial Councillor Hasitha Samantha was acquitted and released from the case of the murder of former Sabaragamuwa Councillor Ranjith Nandasena in 1999.  Former MP Ranjan Ramanayake was sentenced to two years of suspended rigorous imprisonment for contempt of court in one case, and also granted presidential pardon for the previous case he was sentenced for contempt of court for calling the judges corrupt. The supreme court issued travel bans against former president Mahinda Rajapaksa and others hearing a fundamental rights petition on their alleged responsibility for the economic crisis. 

Repression of media and freedom of expression: A number of journalists were obstructed and not allowed to cover certain events, including a journalist based in Batticaloa who was issued a court order banning him from reporting a protest. Newspaper Editor Chaminda Senaratna received death threats for reporting on alleged illegal assets held by senior Police officers. A provincial correspondent was threatened by a politician demanding not to release footage of an illegal business. Tamil journalist Lakshaman Devapatheeran working for IBC Tamil website was assaulted by political supporters led by a State Minister. On 31st of March, at least 6 journalists covering the protest in front of the President Gotabaya Rajapaksa’s private residence were arrested, while around 9 journalists and hundreds of protesters were allegedly assaulted by the Police and military. On the following day, a director of the President’s Media Division threatened journalists who had been reporting on the damages that occurred during the protest. The Inspector General of Police (IGP) ordered an inquiry against a private television channel for distributing information about the same protest.  At least five journalists were assaulted while covering the military raid on the GoGotaGama protest site in July. Some were detained and tortured, their phones were confiscated and videos recorded were forcefully deleted by the military. At least eight journalists were assaulted while covering the tense situation at the Prime Minister Wickramasinghe’s private residence in July. A social media activist was summoned and questioned over publishing content allegedly contemptuous of the government. Another was questioned for five hours over a facebook comment. several youtubers were summoned and questioned over the contents of their youtube channels. The court ordered a youtube channel to remove some content based on a complaint filed by an educational institute. A female journalist working in a state owned television company, and a teacher in Badulla district were sacked from employment for criticising the government in social media. A number of journalists, social media content creators and activists were summoned and questioned by the Police for supporting anti-government protests. Social Media was temporarily restricted on the instruction of the Director General of Telecommunication Regulatory Commission and the Ministry of Defence. Three admins of a social media group including a female TV presenter were arrested  in relation to the violence that occurred during protests. Government ordered the government employees to avoid sharing their opinions in social media. Several government officials were arrested and subjected to disciplinary actions for criticising the government including a medical doctor who was indicted for informing the media on alarming rates of child malnutrition in a village. Three ruling party Parliamentarians allegedly  assaulted, and threatened two parliamentary correspondents and also took away their mobile phones.  A journalist was assaulted while covering a clash between the Police and residents in Akkaraipattu in Ampara district.  Several journalists were assaulted while covering tense situations at fuel queues in a few incidents. In November, army soldiers visited the Mullaitivu Press Club and demanded to provide information on key people who are involved with their media centre. 

Click here to download the full report

Repression of Freedom of Assembly: Members of a leftist political party were subjected to surveillance, intimidation and harassment. Police also attempted to raid an office of another leftist political party in Colombo. Parliamentarian Rasamanickam was issued a court order preventing him from participating in protests. A court order was issued against a trade union and its president when a trade union action had been planned. Trade unionists were subjected to surveillance, and they were summoned and questioned over their involvement in protests.Police raided an NGO located in Kilinochchi in the Northern Province, while they were planning a protest. Police obstructed, and dispersed protests organised by a workers union, the families of the disappeared, women’s rights activists, residents who protested against land expropriation by the military, and a number of memorial events and protests held in the North and east and Colombo. A number of court orders were also issued banning memorial events, and protests. Teargas and water were fired at a number of anti-government protests, including those organised by students. A protester was shot dead and 14 others were injured when the Police fired live bullets at protesters during an anti-government protest held in Rambukkana in central Sri Lanka. A protester who allegedly damaged a police trishaw, during a protest demanding fuel was sentenced to 3 ½ years of rigorous imprisonment. 21 protesters were arrested for blocking the entrances of two government buildings when a meeting with the IMF was scheduled there. Almost two weeks after the protesters took over several key government buildings demanding the resignation of the President, on 22nd July, military troops raided occupying buildings and removed the protesters forcefully injuring at least 50 persons and arresting at least 9 persons, despite them already agreeing to hand over the premises peacefully. A student union activist was abducted and then left on a roadside after interrogating him on the well known student leaders. Several protest leaders were also arrested in a manner similar to abduction, however the Police later claimed that they were arrested. Travel bans were issued against at least 27 protesters involved with the Galle Face protest site. In May, the anti-government protest site in Colombo was attacked and protesters were assaulted. In July, an anti-government protest site in Embilipitiya was attacked and destroyed by thugs. In August and September hundreds of protesters who entered the Presidential secretariat and house in July were arrested. In August,  IUSF convener Wasantha Mudalige, and Convener of the Inter-University Bhikku Federation, Ven. Galewela Siridhamma Thero and 16 others were arrested. Mudalige and Siridhamma Thero were detained for months under the PTA. A protest organised demanding the release of these activists was dispersed using tear gas and water attacks, and 27 other protesters were arrested in the same month. A Tamil French citizen who was involved in organising a demonstration in Paris in support of anti-government protests was arrested while visiting Sri Lanka. Passport of a British social media influencer who supported Sri Lankan protests was arrested, and later her visa was terminated and asked to leave the country.  In September, 84 protesters were arrested, 7 were hospitalised due to police assaults after President Wickramasinghe declared high security zones covering many areas of Colombo city.

Legal and policy changes: Amidst anti-government protests in Sri Lanka, the state of emergency was declared three times, from April to July 2022, along with multiple curfew orders banning the public from gathering at public places including public roads. Monthly Gazettes calling on the armed forces to maintain public order were issued throughout the year, except in July and September, indicating continued militarization.  In January 2022, Local government elections were postponed for another year. Sri Lanka de-listed six international Tamil diaspora organisations from the proscript list of individuals allegedly involved in terrorism and terrorism financing, while the poet Ahnaf Jazeem was freshly included in the list. Parliament secretariat, refusing to release the information of asset declarations of parliamentary members, appealed to the Court of Appeal against an order of the Right to Information Commission. The Personal Data Protection bill was passed in the parliament. It restricts RTI and restricts journalists’ access to information. In September, the Sri Lanka Police refused to provide information on the number of persons arrested and detained under the Prevention of Terrorism Act during a hearing at the RTI Commission. In January 2022, the government gazetted some amendments to the draconian law Prevention of Terrorism Act (PTA). However the changes were minimalistic, and inadequate and do not address the key issues lying with the PTA, according to the human rights groups. In August 2022, Sri Lanka’s minister of justice announced the introduction of a new ‘national security act’ with more “relaxed” provisions to replace the controversial Prevention of Terrorism Act (PTA).  On 23rd of September, a Gazette notification was issued declaring new High Security Zones in Colombo including a number of key government buildings under the Official Secret Act. This was later revoked as many including the Human Rights commission of Sri Lanka pointed out the illegality of the action.  In September, a controversial draft Bill titled “Bureau of Rehabilitation Act” was gazetted. Human rights activists and others held that the bill was an attempt to target those who participated in the recent protests, to send them through a forcible process of rehabilitation, without following the judiciary procedures. On multiple occasions, the President declared certain services as essential services in an attempt to prevent trade union actions. 

Repression of Civil Society:  Several problematic statements were issued by the government ministers and members of parliament, condemning trade union actions and proposing to introduce new laws to ban labour strikes. President Ranil Wickramasinghe, while addressing the parliament, mocked human rights defenders, and argued that the Human Rights Commission cannot obstruct the duties of the police and security forces. An activist known for his activism on demanding justice for victims of the Easter Sunday Bomb attack was arrested. Several activists were summoned to the Criminal Investigation Department and questioned for hours and some others were subjected to surveillance.  Police officers from TID have visited several non governmental organisations and requested them to provide details of the staff and funders. The President of Batticaloa District Civil Society Forum was summoned by the Police both in September and October. Another activist filed a Fundamental Rights case claiming that the Police is attempting to falsely implicate him with the violence that occurred on 9th July, when protesters took over the Presidential secretariat and other buildings. 
Other incidents: Land commissioner stated that a politician is attempting to sack him from his position. It was also reported that the government has been considering taking actions against the Chairpersons of Litro Gas company and the Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) for criticising the government at media interviews. In April, the army commander requested the IGP to take actions against police officers who stopped masked military men on motor bikes with no vehicle registration numbers who were intimidating the protesters. The Health Minister threatened to take action against the health trade unionist who revealed the higher doses of aflatoxin detected in the government distributed nutrition supplement. Two parliamentarians belonging to ethnic minorities reported that they were followed by intelligence officers.  In February, the Youth Wing Assistant Secretary of a Tamil political party was subjected to an attempted abduction. In September, a female human rights activist in Batticaloa and a female member of the political party of TNA were summoned and questioned by the Terrorism Investigation division of the Police.

Click here to download the full report

ශ්‍රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනය කිරීම, 2022 වාර්ෂික වාර්තාව

සම්පූර්ණ වාර්තාව බාගත කිරීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න

විධායක සාරාංශය

ක්‍රමවේදය: මෙම වාර්ෂික වාර්තාව පදනම්ව ඇත්තේ 2022 දී පළ කරන ලද විසම්මුතිය මර්දනය කිරීමේ මාසික වාර්තා පදනම්ව ය. විසම්මුතිය මර්දනය කිරීමට ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රධාන ප්‍රවාහයේ සහ සමාජ මාධ්‍යයේ වාර්තා වූ තොරතුරු පදනම්ව ශ්‍රී ලංකාවේ විසම්මුතිය මර්දනයට අදාල සමහර වැදගත් සිද්ධීන්වල සමහර පොදු ප්‍රව       නතා සහ විස්තර ඇතුළත් වේ.  මෙම වාර්තාවේ ඇතුළත් මර්දනය කිරීමේ සිද්ධීන්වලට අත් අඩංගුවට ගැනීම්, තර්ජන, බිය වැද්දීම්, මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂකයන්ට එරෙහි විමර්ශන යනාදිය සහ නව මර්දන නීති, පත් කිරීම්, ප්‍රතිපත්ති තිරණ යනාදි අනාගතයේ දී ප්‍රකාශ කිරීමේ, රෑස්වීමේ, විසම්මුතියේ නිදහසට බලපෑ හැකි තර්ජන ද ඇතුලත් ය. මෙම වාර්තාවේ විසම්මුතිය යන්න පුලුල් වශයෙන් නිර්වචනය කර ඇත්තේ විරෝධතා, විරුද්ධත්වය දැක්වීම, එරෙහිවීම, අභියෝග කිරීම, අයිතිවාසිකම් වාර්තා කිරීම ප්‍රශ්න කිරීම හෝ තැත් කිරීම රාජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය නොවන යාන්ත්‍රණයන්, වෙනත් අය අතර පොලීසිය, සන්නද්ධ බලකායන්, ආගමික කණ්ඩායම් දේශපාලකයන්ගෙන් සිදුවන සමාජ අසාධාරණත්වය ඇතුළත් වන සේය. ‘‘මර්දනය“ යන්න නිර්වචනය කර ඇත්තේ ඉහත සදහන් රාජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාකාරීන් විසම්මුති ක්‍රියාවන් යටපත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයක් සේය. මානව අයිතිවාසිකම් හෙළා දැකීමේ කිසියම් ප්‍රකාශයක් අයිතිවාසිකම් සෝදා පාලුවට ලක් කිරීමට ඇති හැකියාව නිසා විසම්මුතිය මර්දනය කිරීමක් සේ සැලකේ.    

සමස්ත දැක්ම: 2022 දී ශ්‍රී ලංකාව විදේශ සංචිත සිදී යෑම සහ ඉහළ මට්ටමේ අන්තර්ජාතික ණය බර, කොවිඩ් 19 වසංගතය සහ මූල්‍ය අවකළමනාකරණය නිසා නිදහසින් පසු බරපළම ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නාය. අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ හිගකම, නිරන්තරයෙන්ම විදුලි බලය කපා හැරීම සහ ඉහළ උද්ධමනය නිසා වීදි බට ජනතාව ජනාධිපතිට ඉල්ලා අස්වන මෙන් බල කරමින් විරෝධතා දැක් වූහ. විරෝධතා උත්සන්න වෙත්ම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රටින් පලා ගොස් ඔවුන්ගේ සගයෙකු වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊළග ජනාධිපති වශයෙන් පත් කර ගන්නා ලදී. නව ආණ්ඩුව ආණ්ඩු විරෝධී විරෝධතාවලට සහභාගි වූ සිය ගණනක් අත් අඩංගුවට ගැනීමෙන් ‍පෙරටත් වඩා දැඩි මර්දනකාරී පිළිවෙතක් අනුගමනය කරයි. ශ්‍රී ලංකාව දූෂණය පිළිබද දර්ශකයේ වඩාත් පහතට වැටුණ අතර දේශපාලකයන් සහ උසස් තනතුරු දරන දේශපාලකයින් ගණනාවක්ම අධිකරණය ඉදිරියේ පවරා ඇති දූෂණ සහ අපරාධ නඩු  ගණනාවකින් නිදහස් කෙරිණ. ඉහළ මට්ටමේ දූෂණය, හමුදාකරණය සහ යුක්තිය සහ වගවීම පිළිබදව ගැටලු රාශියක් පවතින පශ්චාත් යුදමය රටක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ බරපතළ මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරිම් විශාල සංඛ්‍යාවත් දශක ගණනාවක් තිස්සේ මුක්තියෙන් ආවරණය වී ඇත.  ඔක්තෝබර් මස එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබද  කොමිසම ශ්‍රී ලංකාවේ තත්වය පුනරීක්ෂණය කොට ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිදියාව, වගවීම සහ මානව අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය සදහා නව යෝජනාවක් සම්මත කළ නමුත් විදේශ ඇමති පවසන ආකාරයට ශ්‍රි ලංකාණ්ඩුව එය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. පෙබරවාරි මස මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබද මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සකස් කළ වාර්තාවකින් රටේ සිදුව ඇති උල්ලංඝනය කිරීම් ගණනාවක් ගැන බරපතළ කණස්සල්ල පළ කර ඇත.  

සිද්ධීන් යාවත්කාලීන කිරීම: හේග් හි රැස්වූ ජනතා විනිශ්චය සභාව පුවත් පත් කතෘ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මරා දැමීම පිළිබදව ශ්‍රී ලංකාව වැරදිකරුයැයි තිරණය කෙළේය. 2021 අගෝස්තු මස අත් අඩංගුවට ගත් ජනමාධ්‍යවේදි කීර්ති රත්නායක මාස හයක් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රදවා ගෙන සිටීමෙන් ඇප මත නිදහස් කරන ලදී. එම පනත යටතේම රදවා ගත් මානව අයිතිවාසිකම් නිතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා මාස 20 කව පසුව ඇප මත නිදහස් විය. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ දින 470ක් රදවා ගෙන සිටි මඩකලපුවේ ඡායාරුප ජනමාධ්‍යවේදියෙකුට ඇප ලබා දී ඇත. 2021 මැයි මස මඩකලපුවේ අනුස්මරණ උත්සවයක් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත් අඩංගුවට ගත් හත් දෙනෙකු මාස හතකට ආසන්න කාලකට පසුව නිදොස් කොට නිදහස් කරන ලදී.  ජනමාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදහන් කිරීමේ නඩුවේ ප්‍රධාන සාක්ෂිකරුවෙකු තමා මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියේ දී දුන් සාක්ෂිය බොරු බවත් එම සාක්ෂිය ලබා දුන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ බලපෑම මත බවත් පැවසුවේය. වැඩි දුරටත් ඔහු විමර්ශන නිලධාරීන් හමුවීමට පෙර අතුරුදහන් මාධ්‍යවේදී එක්නැලිගොඩ ගැන කිසිම දැනුමක් නොතිබුණේයැයි කීවේය. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ සංගමය පොලිස්පති වෙත ලිපියක් යවමින් නිසි ක්‍රියා පටිපාටියක් අනුගමනය නොකරමින් “පැහැර ගැනීමට සමාන ආකාරයකින්“ අත් අඩංගුවට ගැනීම් සහ රදවා ගැනීම් පිළිබදව කණස්සල්ල පළ කෙළේය. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ දිගු කලක් රදවා ගෙන ඇති ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් නිදහස් කිරීමට බල කෙරෙන උද්ඝෝෂණ ගණනාවක් පැවැත්වින. 2015 දී විරුද්ධ දේශපාලන පක්ෂක සාමාජිකයන් වෙඩි තබා මැරීම පිළිබදව දඩුවම් නියමව සිටි ප්‍රේමලාල් ජයසේකර සහ තවත් දෙදෙනෙකු අභියාචනාධිකරණයෙන් නිදහස් කෙරිණ. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රි භාරත ලක්ෂ්මන් පේමචන්ද්‍ර මරා දැමීමට අදාලව 2021 ජුනි මස ලබා දුන් ජනාධිපති සමාව අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ලබා දුන් අන්තර්වාර නියෝගය අනුව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රි සහ නිවස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති දුමින්ද සිල්වා අත් අඩංගුවට ගෙන බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට භාර දෙන ලදී. 1999 දී සබරගමුව පළාත් සභාවේ හිටපු මංත්‍රී රංජිත් නන්දසේන මරා දැමීම සම්බන්ධයෙන් පවරා තිබු නඩුවෙන් සබරගමුව පළාත් සභාවේ හිටපු මංත්‍රී හසිත සමන්ත නිදොස් කොට නිදහස් කරන ලදී. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රි රන්ජන් රාමනායකට උසාවියට අපහාස කිරීම පිළිබදව පවරා තිබු නඩුවකින් වසර දෙකක අත්හිට වූ සිර දඩුවමක් නියම වූ අතර විනිශ්චයකරුවන් දූෂිතයැයි පැවසීම නිසා කලින් නියමව තිබු වසර හතරක සිර දඩුවමට ජනාධිපති සමාව ලැබිණ. ආර්ථික අර්බූදය පිළිබදව ඔවුන්ගේ වගකීම නිසා ඉදිරිපත් කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් සලකා බැලූ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මහින්ද රාජපක්ෂට සහ තවත අයට සංචාරක තහනමක් පනවන ලදී. 

මාධ්‍ය සහ ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස මර්දනය: ජනමාධ්‍යවේදීන් ගණනාවකට බාධා පමුණුවන ලද අතර සමහර සිද්ධීන් වාර්තා කිරීමට ඉඩ දුන්නේ නැත. මඩකලපුවේ ජනමාධ්‍යවේදියෙකුට විරෝධතාවයක් වාර්තා කිරීම උසාවි නියෝගයකින් තහනම් කරන ලදී. ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් සතුව ඇතැයි කියන වත්කම් පිළිබදව වාර්තා කිරීම නිසා පුවත් පත් කතෘ චමින්ද සේනාරත්නට මරණ තර්ජන එල්ල විය.  නීති විරෝධී ව්‍යාපාරයක් පිළිබද දර්ශන නිකුත් නොකරන්නැයි දේශපාලකයෙකු විසින් ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවෙකුට තර්ජනය කර ඇත. IBC දෙමළ වෙබ් අඩවියේ ජනමාධ්‍යචේදී ලක්ෂ්මන් දේවපතීරන් ට රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකුගේ දේශපාලන ආධාරකරරුවන් විසින් පහර දී ඇත. මාර්තු 31 වැනි දා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පුද්ගලික නිවස ඉදිරිපිට පැවති විරෝධතාවය ආවරණය කරමින් සිටි ජනමාධ්‍ය වේදීන් අඩුම වශයෙන් හය දෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගත් අතර තවත් ජනමාධ්‍යවේදීන් නමයක් සහ විරෝධතාකරුවන් සිය ගණනකට පොලීසියෙන් සහ හමුදාවෙන් පහර දී ඇත. ඊට පසු දින විරෝධතාවය පැවතිය දී සිදුව ඇති හානිය වාර්තාකරමින් සිටි ජනමාධ්‍ය වේදීන්ට ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු තර්ජනය කෙළේය. එම විරෝධතාවය පිළිබද තොරතුරු විකාශනය කළ පුද්ගලික රූපවාහිනි නාලිකාවට එරෙහිව පරික්ෂණයක් පැවැත්වීමට පොලිස්පති නියෝග කෙළේය. ජුලි මස ගෝටාගෝගමට එල්ල කළ හමුදා ප්‍රහාරය ආවරණය කරමින් සිටි ජනමාධ්‍යකරුවන් අවම වශයෙන් පස් දෙනෙක් පහර කෑමට ලක් වූහ. සමහරු අත් අඩංගුවට ගෙන වද හිංසා පමුණුවන ලද අතර ඔවුන්ගේ දුර කතන අත් අඩංගුවට ගෙන හමුදාව විසින් ඒවායේ වාර්තා බලහත්කාරයෙන් මකා දමා ඇත. ජුලි මාසයේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ගේ නිවස ඉදිරිපිට පැවති තත්වය ආවරණය කරමින් සිටි ජනමාධ්‍යවේදීන්ගෙන් අවම වශයෙන් අට දෙනෙකු පහර කෑමට ලක් වූහ. සමාජ ජනමාධ්‍යවේදියෙකු ආණ්ඩුව අපහාසයට ලක් කෙරෙන්නේයැයි කියන තොරතුරු පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් කැදවා ප්‍රශ්න කරන ලදී. මුහුණු පොතේ කළ සඳහනක් පිළිබදව සමාජ මාධ්‍යවේදියෙකු කැදවා පැය පහක් ප්‍රශ්න කළ අතර තවත් සමාජ මාධ්‍යවේදීන් කීප දෙනෙකු ඔවුන්ගේ යුටියුබ් නාලිකාවල පළ වූ තොරතුරු ගැන කැඳවා ප්‍රශ්න කරන ලදී. අධ්‍යාපන ආයතනයකින් ගොණු කරන ලද පැමිණිල්ලක් පිළිබද වාර්තාවක් යූ ටියුබ් නාලිකාවෙන් ඉවත් කරන්නැයි අධිකරණයෙන් නියෝග කෙරිණ. ආණ්ඩුවේ රූපවාහිනී සමාගමක සේවය කරන සහ ගුරුවරියක් වන බදුල්ලේ ජනමාධ්‍යවේදිනියක් සමාජ මාධ්‍ය යේ ආණ්ඩුව විවේචනය කෙළේයැයි සේවයෙන් පහ කොට ඇත. ජනමාධ්‍යවේදීන් ගණනාවක්, සමාජ මාධ්‍ය නිර්මාණකරුවන් සහ ක්‍රියාකාරීන් ගණනාවක් ආණ්ඩු විරෝධී ව්‍යාපාරවලට සහයෝගය දීම නිසා පොලීසියෙන් කැදවා ප්‍රශ්න කරන ලදී. විදුලි සංදේශන නියාමන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ගේ සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ උපදෙස් අනුව සමාජ මාධ්‍යය තාවකාලිකව නතර කරන ලදී. රූපවාහිනි වැඩ සටහන් සම්පාදිකාවක් ඇතුළත් සමාජ මාධ්‍ය කණ්ඩායම්වල පාලකයන් තිදෙනෙකු විරෝධතාවයක් තුළ සිදු වූ ප්‍රචණඩ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරිමට අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත. රජයේ සේවකයින්ට තම අදහස් සමාජ මාධ්‍ය හරහා හුවමාරු කර ගැනීම නතර කරන්නැයි ආණ්ඩුවෙන් නියෝග කෙරිණ. ආණ්ඩුව විවේචනය කිරීම නිසා රාජ්‍ය නිලධාරීන් කීප දෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට නියෝග කර ඇත. එක්තරා ගමක ළමා මන්දපෝෂණයේ විශාල වැඩිවීමක් ගැන මාධ්‍යයට ප්‍රකාශයක් කළ ආණ්ඩුවේ වෛද්‍ය නිලධාරියෙකු ද ඒ අතර වේ. පාලක පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රීන් තිදෙනෙකු පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරුවන් දෙදෙනෙකුට පහර දී තර්ජනය කොට ඔවුන්ගේ ජංගම දුර කතන පැහැර ගත්තේයැයි ද වාර්තා වේ. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කරේපත්තු හි පොලීසිය සහ ගම්වාසීන් අතර හට ගත් ගැටුමක් වාර්තා කරමින් සිට ජනමාධ්‍යවේදියෙකුට පොලීසියෙන් පහර දී ඇත. අවස්ථා කීපයකදීම තෙල් පෝලිම්වල පැවති උණුසුම්කාරී තත්වය වාර්තා කරමින් සිටි ජනමාධ්‍යවේදීන්ට පහර දී ඇත. නොවැම්බර් මස දිනයක මුලතිවු හි ජනමාධ්‍ය වේදීන්ගේ සමාජ ශාලාවට ගිය හමුදාවේ භට කණ්ඩායමක් එම කේන්ද්‍රයේ ප්‍රධානීන්ගේ තොරතුරු ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

සම්පූර්ණ වාර්තාව බාගත කිරීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න

රැස්වීමේ නිදහස මර්දනය: වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂයක සාමාජිකයන් පිරිසක් සෝදිසියට, තර්ජනවලට සහ හිරිහැර කිරීම්වලට ලක් වූහ. පොලීසිය කොළඹ තවත් වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂයක කාර්යාලයකට කඩා වැදීමට උත්සාහ කෙළේය. පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රි රාසමානික්කම්ට විරෝධතාවයකට සහභාගිවීම වැළැක්වීමට අධිකරණ නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත. වෘත්තීය සමිති ක්‍රියා මාර්ගයක් ගැනිමට සූදානම් වූ වෘත්තීය සමිතියකට සහ එහි සභාපතිට එරෙහිව අධිකරණ නියෝගයක් ලබා ගෙන ඇත. වෘත්තීය සමිති නායකයන් සෝදිසියට ලක් වන අතර විරෝධතාවන්ට ඔවුන්ගේ සහභාගිත්වය ගැන පොලීසියෙන් ප්‍රශ්න කරයි. විරෝධතාවයක් සැලසුම් කරන විට උතුරු පළාතේ කිලිනොච්චියේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයකට පොලීසිය කඩා වැදී ඇත. පොලීසිය කම්කරු සංගමයක්, අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්,  කාන්තා අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාකාරිණියන්, හමුදවෙන් ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමට විරෝධතා දැක්වූවන්, උතුරු නැගෙනහිර සහ කොළඹ අනුස්මරණ රැස්වීම් සහ විරෝධතා පැවැත් වූ විශාල සංඛ්‍යාවකට බාධා පමුණුවා විසිරුවා හැරියේය. අනුස්මරණ උත්සව සහ විරෝධතා ගණනාවක් තහනම් කරමින් අධිකරණයෙන් නියෝග නිකුත් තර ඇත. ශිෂ්‍යයන් සංවිධානය කළ විරෝධතා ඇතුලු ආණ්ඩු විරෝධී විරෝධතා ගණනාවකට කදුලු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර එල්ල කරන ලදී. ශ්‍රි ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ රඹුක්කන පැවැත් වූ ආණ්ඩු විරෝධී රැලියකට පොලීසිය සජීවී උණ්ඩ යොදා වෙඩි තැබීමෙන් එක පුද්ගලයෙකු මිය ගිය අතර තවත් 14කට තුවාල සිදු විය. ඉන්ධන ඉල්ලා පැවති විරෝධතාවයක දී පොලීසියේ ත්‍රිරෝද රථයකට අලාභ හානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලත් විරෝධතාකරුවෙකුට බරපතළ වැඩ සහිතව වසර  තුන හමාරක සිර දඩුවම් නියම විය. අන්තර්ජාතික මූල්‍ය සංවිධානයේ රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිත ආණ්ඩුවේ ගොඩනැගිලි දෙකක පිවිසුම් දොරටුව අවහිර කළ විරෝධතාකරුවන් 21 අත් අඩංගුවට ගන්නා ලදී. විරෝධතාකරුවන් විසින් ජනාධිපතිට ඉල්ලා අස්වීමට බල කරමින් ආණ්ඩුවේ වැදගත් ගොඩනැගිලි  කීපයක් අත්පත් කර ගැනීමෙන් සති දෙකකට පසු හමුදාව ජුලි 22 වැනි දා අත්පත් කර ගෙන තිබු ගොඩනැගිලිවලට කඩා පැන විරෝධතාකරැවන් බලහත්කාරයෙන් පලවා හරින ලදී. විරෝධතාකරුවන් සාමකාමීව පිටව යෑමට එකඟ වී සිටියදී එල්ල කළ මෙම හදිසි ප්‍රහාරය නිසා 50 කට අධික සංඛ්‍යාවකට තුවාල සිදු වූ අතර 9ක් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත. ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාකාරිකයෙකු පැහැර ගෙන ගොස් ප්‍රකට ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෙකු පිළිබදව ප්‍රශ්න කර මහමග දමා ගොස් තිබිණ. විරෝධතා ව්‍යාපාරයේ නායකයන් කීප දෙනෙකුම පැහැර ගැනීමට සමාන ආකාරයෙන් ගෙන ගොස් පොලීසිය පසුව ඔවුන් අත් අඩංගුවට ගත් බව නිවේදනය කෙළේය. ගාලු මුවදොර විරෝධතාවයට සහභාගි වූ විරෝධතාකරුවන් 27කට සංචාරක තහනම් පනවන ලදී. මැයි මස කොළඹ විරෝධතා පැවති ස්ථානයට කඩා වැදුණ පොලීසිය එහි සිටි අයට පහර දුන්හ. ජුලි මස ඇඹිලිපිටියේ විරෝධතා පැවති ස්ථානයට කඩා වැදුණ මැර පිරිසක් එහි සිටි පිරිසට පහර දී දේපොළ විනාශ කළහ. ජුලි මාසයේ දී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට නඩා වැදුණ විරෝධතාකරුවන් සිය ගණනත් අගෝස්තු සහ සැප්තැම්බර් මාසවලදී අත් අඩංගුවට ගෙන තිබිණ. අගෝස්තු මාසයේ දී අන්තර් විශ්ව විදයාල ශිෂ්‍ය පෙරමුණේ කැදවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ සහ අන්කර් විශ්ව විද්‍යාල භික්ෂු පෙරමුණේ කැදවුම්කරු ගලේවෙල සිරිධම්ම හිමි තවත් 16ක් සමග අත් අඩංගුවට ගන්නා ලදී. මුදලිගේ සහ සිරිධම්ම හිමි ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ මාස ගණනාවක් අත් අඩංගුවේ සිටියහ. මෙම ක්‍රියාකාරීන් නිදහස් කරන මෙන් ඉල්ලා පැවැත් වූ විරෝධතාවය කදුලු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර එල්ල කිරීමෙන් විසිරුවා හරින ලදී. එම මාසයේම තවත් 17ක් අත් අඩංගුවට ගන්නා ලදී. පැරීසියේ දී ආණ්ඩු විරෝධී උද්ඝෝෂණවලට සහාය දක්වමින් පෙළපාලි සංවිධානය කළ දෙමළ- ප්‍රංශ වැසියෙකු ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවක අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ විරෝධතා ව්‍යපාරයට සහාය දැක් වූ බ්‍රිතාන්‍ය සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිණියක් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇගේ වීසා බලපත්‍රය අවලංගු කොට ආපසු යෑමට බල කෙරිණ. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ කොළඹ නගරයේ බොහෝ ප්‍රදේශ ඇතුළත් වන සේ අධි ආරක්ෂක කලාපයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු සැප්තැම්බර් මස පොලිස් පහර දිම්වලින්  විරෝධතාකරුවන් 84ක් අත් අඩංගුවට ගත් අතර ඉන් 7ක් රෝහල් ගත කෙරිණ.

නීති සහ ප්‍රතිපත්ති වෙනස්වීම්: ශ්‍රි ලංකාවේ පැවති විරෝධතා නිසා 2022 අප්‍රේල් සිට ජුලි දක්වා මාස තුනකට හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කෙරිණ. ඒ සමගම ප්‍රසිද්ධ මාවත් ඇතුළත් ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවලට මහජතාව රැස්වීම තහනම් කරමින් ඇදිරි නීතිය පනවන ලදී. ජුලි සහ සැප්තැම්බර් යන මාස දෙකේ හැර වසර පුරාම මාසිකව ගැසට් නිවේදනවලින් මහජන සාමය ඇති කිරීමට සන්නද්ධ හමුදා කැදවීමෙන් හමුදාකරණයේ ලක්ෂණ පෙන්නුම් කෙරිණ. 2022 ජනවාරි මස පළාත් පාලන මැතිවරණය තවත් වසරකින් කල් දමන ලදී. ත්‍රස්තවාදයේ සහ ත්‍රස්තවාදි මූල්‍ය කටයුතුවල යෙදෙන්නේයැයි චෝදනා කොට තහනම් කර තිබු දෙමළ ඩයස්පෝරා සංවිධාන හයක තහනම ශ්‍රී ලංකාව ඉවත් කරන ලදී. එම ලැයිස්තුවට කවියෙකු වන අහ්නප් ජසීම් අලුතින් ඇතුළත් කර ඇත. පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රීන්ගේ වත්කම් ප්‍රකාශන පිළිබද තොරතුරු නිකුත් කිරීමට තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිසම කළ නියෝගයට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් අභියාචනාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කෙළේය. පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කිරීමේ පනත පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත විය. ඒ අනුව ජනමාධ්‍ය වේදීන්ගේ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතියට සීමා පැන වේ. සැප්තැම්බර් මස ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත් අඩංගුවට ගෙන රදවා ගෙන ඇති අය පිළිබද තොරතුරු නිකුත් කිරීමට තොරතුරු දැන ගැනීමේ කොමිසමෙන් පැවැත් වූ විභාගයක දී කළ ඉල්ලීම ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය ප්‍රතික්ෂේප කෙළේය. 2022 ජනවාරි මස ආණ්ඩුව දරදඩු ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතට එක් කළ සංශෝධන කීපයක් ගැසට් කරන ලදී. එහෙත් මානව අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් ප්‍රකාශ කළ ආකාරයට එම සංශෝධන අවම මට්ටමේ ඒවා වන අතර ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ ගැටලු අවම වශයෙන් හෝ ආමන්ත්‍රණය නොකරන අතර ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැත.  2022 අගෝස්තු මස ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ඇමති විවාදයට ලක් වූ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත වෙනුවට වඩාත් ලිහිල් වූ ප්‍රතිපාදන සහිත නව ජාතික ආරක්ෂක පනතක් හදුන්වාදීම ප්‍රකාශයට පත් කෙළේය. සැප්තැම්බර් 23 වැනි දා රාජ්‍ය රහස් පනත යටතේ රජයේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිලි ගණනාවක් ඇතුළත් වන ආකාරයෙන් කොළඹ අධි ආරක්ෂණ කලාපයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරිණ. මානව හිමිකම් කොමිසම ඇතුළත් බොහෝ දෙනකු මෙම පියවරේ නීති විරෝධී ස්වභාවය පෙන්වා දීම නිසා එය ඉවත් කෙරිණ. සැප්තැම්බර් මස පුනරුත්ථාපන කාර්යංශය පනත යනුවෙන් විවාදයට ලක් වූ කෙටුම්පතක් ගැසට් කරන ලදී. අධිකරණ ක්‍රියා පටිපාටියක් අනුගමනය නොකර මෑතක දී විරෝධතා ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වුවන් බලහත්කාරයෙන්ම පුනරුත්ථාපන ක්‍රියා පටිපාටියකට ලක් කිරීම මෙම පනතින් අරමුණු කර ගෙන ඇති බව මානව අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාකාරීන් සහ තවත් අය පෙන්වා දුන්හ. වෘත්තීය සමිති පියවර ගැනීම වැළැක්වීමට ජනාධිපති සමහර සේවාවන් අත්‍යාවශ්‍ය බව අවස්ථා කිපයකදීම වරින් වර ප්‍රකාශයට පත් කෙළේය.   

සිවිල් සමාජය මර්දනය කිරීම: වෘත්තීය සමිති ක්‍රියා මාර්ග හෙළා දකිමින් ආණ්ඩුවේ ඇමතීන් සහ මංත්‍රීන් ප්‍රශ්නගත ප්‍රකාශන ගණනාවක් නිකුත් කළ අතර වැඩ වර්ජන තහනම් කිරීමේ පනතක් යෝජනා කරන බව සදහනි. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂකයන් සරදමට ලක් කොට මානව හිමිකම් කොමිසමට පොලීසියේ හෝ ආරක්ෂක හමුදාවල රාජකාරියට බාධා කළ නොහැකියැයි කීවේය. පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන්ට සාධාරණය ඉටු කරන්නැයි ඉල්ලා සිටි ප්‍රකට සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත. සමාජ ක්‍රියාකාරීන් කීප දෙනෙකුම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැදවා පැය ගණනාවක් ප්‍රශ්න කර ඇති අතර ඉන් සමහරෙකු නිරන්තර සෝදිසියට ලක් කෙරේ. ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශයේ පොලිස් නිලධාරීන් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ගණනාවකට ගොස් කාර්ය මණ්ඩලය සහ අරමුදල් ලබා දෙන අය පිළිබද විස්තර ඉල්ලා ඇත. මඩකලපුවේ සිවිල් සමාජ සංවිධාන මණ්ඩපයේ සභාපති සැප්තැම්බර් සහ ඔක්තෝබර් යන මාස දෙකේදීම අවස්ථා කීපයක දී කැදවා ඇත. විරෝධතාකරුවන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සහ වෙනත් ගොඩනැගිලි අත්පත් කර ගත් ජුලි 9 වැනි දා වූ ප්‍රචණඩ ක්‍රියාවන්ට තමා සාවද්‍ය ලෙස සම්බන්ධ කිරීමට පොලීසිය උත්සාහ කරන්නේයැයි සදහන් කරමින් සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකු මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොණු කර ඇත.  

වෙනත් සිද්ධීන්: තමා තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට දේශපාලකයෙකු උත්සාහ කරන්නේයැයි ඉඩම් කොමසාරිස් පැවසුවේය. මාධ්‍ය සාකච්ඡාවලදී ආණ්ඩුව විවේචනය කිරීම නිසා ලිට්ට්‍රො ගෑස් සමාගමේ සහ මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිවරුන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වන බව වාර්තා විය. අප්‍රේල් මස මුහුණු ආවරණය කර ලියා පදිංචි අංක රහිත මෝටර් සයිකල්වලින් පැමිණි හමුදා භට පිරිසක් විරෝධතාකරුන්ට තර්ජනය කිරීමෙන් වැළැක්වු පොලිස් නිලධාරීන්ට එරෙහිව පියවර ගන්නැයි හමුදාපති පොලිස්පතිගෙන් ඉල්ලීමක් කෙළේය. ආණ්ඩුවෙන් බෙදා හරින ලද පෝෂණ අතිරේකයක  ඉහළ මට්ටමේ ඇප්ලොටොක්සින් සොයා ගැනීම හෙළි කළ සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට එරෙහිව පියවර ගන්නා බවට සෞඛ්‍ය ඇමති තර්ජනය කෙළේය. වාර්ගික සුලුතරයට අයත් පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රීන් දෙදෙනෙකු තමන් පසු පස බුද්ධි නිලධාරින් පැමිණෙන බව වාර්තා කළහ. පෙබරවාරි මස දෙමළ දේශපාලන පක්ෂයක තරුණ අංශයේ සහකාර ලේකම් කෙනෙකු පැහැර ගෙන යෑමට තැත් කරන ලදී. සැප්තැම්බර් මස මඩකලපුවේ මානව අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාකාරිණියක් සහ TNA දෙමළ දේශපාලන පක්ෂයේ සාමාජිකාවක් පොලීසියේ ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශයට කැදවා ප්‍රශ්න කරන ලදී.

සම්පූර්ණ වාර්තාව බාගත කිරීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න

கருத்து வேறுபாடுகளை அடக்குதல்
ஆண்டு அறிக்கை 2022

முழு அறிக்கையையும் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

நிறைவேற்றுச் சாராம்சம்

முறைமையியல்: இந்த வருடாந்த அறிக்கை 2022இல் வெளியிடப்பட்ட கருத்து வேறுபாடு அறிக்கைகளின் மாதாந்த அடக்குமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. முக்கியமாக, பிரதான மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் தெரிவிக்கப்படும் தகவல்களின் அடிப்படையில், இலங்கையில் கருத்து வேறுபாடுகளை ஒடுக்குவது தொடர்பான சில குறிப்பிடத்தக்க சம்பவங்களின் பொதுவான போக்குகளையும் மற்றும் விவரங்களையும் கருத்து வேறுபாடுகளை அடக்குதல் வழங்குகிறது. மனித உரிமைப் பாதுகாவலர்களுக்கு [human rights defenders (HRDs)] எதிரான கைதுகள், அச்சுறுத்தல்கள், பயமுறுத்தல்கள் ஆகியவற்றையும் அத்துடன் எதிர்காலத்தில் கருத்துச் சுதந்திரம், ஒன்றுகூடல், சேர்க்கை மற்றும் கருத்து வேறுபாடு ஆகியன மீது எதிர்மறையான தாக்கத்தை கொண்டுள்ள புதிய அடக்குமுறைச் சட்டங்கள், நியமனங்கள், கொள்கை முடிவுகள் போன்ற சாத்தியமான அச்சுறுத்தல்கள் ஆகியனவற்றை​யும் இந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடக்குமுறைச் சம்பவங்கள் உள்ளடக்குகின்றன.   இந்த அறிக்கையில், பொலிஸ், ஆயுதப் படைகள், மதக் குழுக்கள் மற்றும்  ஏனையோர் மத்தியில் அரசியல்வாதிகள்  உட்பட அரசு அல்லது அரசு சாரா இயந்திரத்தின் கைகளில்  போராட்டம், எதிர்ப்பு, மீறுதல், விசாரணைக்கு எதிரான சவால் அல்லது உரிமை மீறல்களைப் பதிவுசெய்யும் முயற்சி, சமூக அநீதி ஆகியனவற்றின் செயற்பாடுகளை உள்ளடக்குவதற்கு “கருத்து வேறுபாடு” பரவலாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. “அடக்குமுறை” என்பது கருத்து வேறுபாடுகளின் செயல்களை ஒடுக்குவதற்கு மேற்கூறிய அரசு அல்லது அரசு சாராதவர்கள் மேற்கொள்ளும் எந்தவொரு முயற்சியாகவும் வரையறுக்கப்படுகிறது. மனித உரிமைகளை மறுக்கும் எந்தவொரு சொல்லாட்சியும், உரிமைகளை அழிக்கும் சாத்தியம் இருப்பதால், கருத்து வேறுபாடுகளை ஒடுக்குவதாகவும் கருதப்படுகிறது.

கண்ணோட்டம்: 2022இல், சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு, கொவிட் 19 தொற்றுநோய்க்கும் மற்றும் தவறான நிதி நிர்வாகத்திற்கும் மத்தியில், வெளிநாட்டுக் கையிருப்பு குறைவு மற்றும் அதிக சர்வதேச கடன்  ஆகியவற்றின் காரணமாக, மிக மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியை இலங்கை சந்தித்தது. அத்தியாவசியப் பொருட்களின் தட்டுப்பாடு, அடிக்கடி ஏற்படும் மின்வெட்டு மற்றும் விலைவாசி உயர்வு ஆகியன மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி ஜனாதிபதியைப் பதவி விலகக் கோரி, ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடத் தள்ளியது. போராட்டங்கள் அதிகரித்ததையடுத்து, ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச நாட்டை விட்டு வெளியேறிய​ அதேவேளை, அடுத்த ஜனாதிபதியாக ரணில் விக்கிரமசிங்க நியமிக்கப்பட்டார். அரசாங்கத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் பங்கேற்ற நூற்றுக்கணக்கான போராட்டக்காரர்களை கைது செய்து மிகவும் அடக்குமுறையிலான அணுகுமுற​யொன்றை புதிய அரசாங்கம் எடுத்தது. ஊழல் புலனாய்வு சுட்டெண்ணில் இலங்கை மேலும் கீழிறங்கிய அதேவேளை, நீதிமன்றங்களில் அவர்களுக்கு எதிராகத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஒரு தொகையைக் கொண்ட ஊழல் மற்றும் ஏனைய குற்றவியல் வழக்குகளில் இருந்து ஒரு தொகையைக் கொண்ட அரசியல்வாதிகளும் மற்றும் உயர் தோற்றப்பாட்டிலான அரசியல்வாதிகளும் விடுவிக்கப்பட்டனர். அதிக ஊழல், இராணுவமயமாக்கல் மற்றும் நீதி மற்றும் பொறுப்புக்கூறலில் கடுமையான பிரச்சினைகள் உள்ள போருக்குப் பிந்திய நாடாக, மொத்த மனித உரிமை மீறல்கள் பல தசாப்தங்களாக இன்னும் தண்டனையிலிருந்து விலக்கீட்டுரிமையுடன் உள்ளன. ஒக்ரோபரில், இலங்கையின் நிலைமையை UNHRC மீளாய்வு செய்து, இலங்கையில் நல்லிணக்கம், பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் மனித உரிமைகள் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு புதிய தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியதுடன், அது இலங்கை அரசாங்கத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டது.  நாட்டில் நடக்கும் பல மீறல்கள் குறித்து ஆழ்ந்த கவலையை OHCHRஆல்  பெப்ரவரியில் தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கை வெளிப்படுத்தியது.

விடயப் புதுப்பிப்புகள்: பதிப்பாசிரியர் லசந்த விக்ரமதுங்கவின் கொலையில் இலங்கை அரசை ஹேக்கில் உள்ள மக்கள் தீர்ப்பாயம் குற்றவாளியாகக் கண்டறிந்தது. 2021 ஓகஸ்டில் கைது செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர் கீர்த்தி ரத்நாயக்க, பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தின் [Prevention of Terrorism Act (PTA)] கீழ் 6 மாத தடுப்புக்காவலின் பின்னர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டார். பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் 20 மாதங்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த மனித உரிமைகள் சட்டத்தரணி ஹெஜாஸ் ஹிஸ்புல்லாவுக்கு பிணை வழங்கப்பட்டது. பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த மட்டக்களப்பைச் சேர்ந்த உள்ளூர் புகைப்பட ஊடகவியலாளர் ஒருவருக்கு 470 நாட்களைக் கொண்ட தடுப்புக்காவலின் பின்னர் பிணை வழங்கப்பட்டது. 2021 மே மாதம் மட்டக்களப்பில் நினைவேந்தல் நிகழ்வை நடத்தியதற்காக, பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு ஏழு மாதங்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஏழு பேர் குற்றமற்றவர்கள் என விடுதலை செய்யப்பட்டு, விடுவிக்கப்பட்டனர். ஊடகவியலாளர் பிரகீத் எக்னெலிகொட காணாமல் ஆக்கப்பட்ட சம்பவத்தின் முக்கிய சாட்சி ஒருவர், நீதவான் நீதிமன்றில் தாம் வழங்கிய முன்னைய சாட்சியம் பொய்யானது எனவும், குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்கள அலுவலர்களின் செல்வாக்கின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், புலனாய்வு அலுவலர்களைச் சந்திப்பதற்கு முன்னர் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர் எக்னெலிகொட பற்றி தான் எந்த முன்னறிவும்  கொண்டிருக்கவில்லை எனவும் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். “கடத்தல்களுக்கு நிகரான முறையொன்றில்” உரிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் மேற்கொள்ளப்படும் கைதுகள் மற்றும் தடுப்புக்காவல்கள் ஆகியன குறித்து பொலிஸ் மா அதிபருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், இலங்கைச் சட்டத்தரணிகள் சங்கம் (BASL) கவலை தெரிவித்தது. பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நீண்ட காலமாகத் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள மாணவர் செயலார்வலர்களை விடுவிக்கக் கோரி ஒரு தொகையைக் கொண்ட பிரச்சாரங்கள் நடத்தப்பட்டன. 2015இல் எதிர்க்கட்சி அரசியல் கட்சியொன்றின் உறுப்பினர்களை சுட்டுக் கொன்ற குற்றச்சாட்டில் ஏற்கனவே குற்றவாளிகளாகக் காணப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிரேமலால் ஜயசேகர மற்றும் மேலும் இருவர் தமது மேன்முறையீட்டின் போது நிரபராதிகளாக விடுவிக்கப்பட்டனர். முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பாரத லக்ஷ்மன் பிரேமச்சந்திரவின் கொலைச் சம்பவம் தொடர்பில் 2021 ஜூனில் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் மற்றும் வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தலைவருமான துமிந்த சில்வாவுக்கு வழங்கப்பட்ட ஜனாதிபதி மன்னிப்பை இடைநிறுத்தி மீஉயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த இடைக்கால உத்தரவின் அடிப்படையில் 2021 ஜூனில் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பை இடைநிறுத்தி மீஉயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த இடைக்கால உத்தரவின் அடிப்படையில், மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டு, சிறைச்சாலை அலுவலர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டார். 1999இல், சப்ரகமுவ முன்னாள் சபை உறுப்பினர் ரஞ்சித் நந்தசேன கொலை வழக்கில் இருந்து முன்னாள் சப்ரகமுவ மாகாண சபை உறுப்பினர் ஹசித சமந்த குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்ஜன் ராமநாயக்கவுக்கு நீதிமன்ற அவமதிப்பு குற்றச்சாட்டில் இரண்டு வருட இடைநிறுத்தப்பட்ட கடூழியச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டதுடன், நீதிபதிகளை ஊழல்வாதிகள் என்று கூறியதற்காக நீதிமன்றத்தை அவமதித்த குற்றத்திற்காக அவருக்கு எதிரான முந்தைய வழக்கிற்காக ஜனாதிபதி மன்னிப்பும் வழங்கினார். முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச உள்ளிட்டோருக்கு பொருளாதார நெருக்கடிக்கு பொறுப்பானதாக கூறப்படும் அடிப்படை உரிமை மீறல் மனுவை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட மீஉயர் நீதிமன்றம் அவர்களுக்கு பயணத்தடை விதித்துள்ளது.

முழு அறிக்கையையும் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஊடக அடக்குமுறை மற்றும் கருத்துச் சுதந்திரம்: போராட்டம் ஒன்று குறித்து அறிக்கையிடுவதிலிருந்து மட்டக்களப்பை தளமாகக் கொண்ட ஒரு ஊடகவியலாளருக்கு தடை விதித்து நீதிமன்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது உட்பட சில நிகழ்வுகளில் செய்தி சேகரிக்க பல ஊடகவியலாளர்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதுடன், அனுமதிக்கப்படவும் இல்லை. சிரேஷ்ட பொலிஸ் அலுவலர்கள் தக்கவைத்துள்ளதாக சார்த்துரைக்கப்படுகின்ற சட்டவிரோத சொத்துக்கள் தொடர்பில் செய்தி வெளியிட்டதற்காக பத்திரிகைப் பதிப்பாசிரியர் சமிந்த சேனாரத்னவுக்கு மரண அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டது. சட்டவிரோத வியாபாரம் ஒன்றின் காட்சிகளை வெளியிட வேண்டாம் எனக் கோரி அரசியல்வாதியினால் மாகாண நிருபர் ஒருவர் அச்சுறுத்தப்பட்டார். IBC தமிழ் இணையத்தளத்தில் பணிபுரியும் தமிழ் ஊடகவியலாளர் லக்‌ஷமன் தேவபதீரன் ராஜாங்க அமைச்சர் தலைமையிலான அரசியல் ஆதரவாளர்களால் தாக்கப்பட்டார். மார்ச் 31 அன்று, ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவின் தனிப்பட்ட இல்லத்திற்கு முன்னால் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற குறைந்தது 6 ஊடகவியலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்ட அதே வேளை, 9 ஊடகவியலாளர்களும் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களும் பொலிஸாராலும் மற்றும் இராணுவத்தினராலும் தாக்கப்பட்டதாகச் சார்த்துப்படுகிறது. மறுநாள், போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட சேதங்கள் குறித்து செய்தி வெளியிட்ட ஊடகவியலாளர்களை ஜனாதிபதியின் ஊடகப் பிரிவின் பணிப்பாளர் அச்சுறுத்தினார். இதே போராட்டம் குறித்த தகவல்களைப் பரப்பிய தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு எதிராக விசாரணை நடத்துமாறு பொலிஸ் மா அதிபர் [Inspector General of Police (IGP)] உத்தரவிட்டார். ஜூலை மாதம் GoGotaGama போராட்டத் தளத்தில் இராணுவத் தாக்குதல் குறித்து செய்தி சேகரிக்கும் போது ஆகக்குறைந்தது ஐந்து ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்பட்டனர். சிலர் தடுத்து வைக்கப்பட்டு சித்திரவதை செய்யப்பட்டனர், அவர்களின் தொலைபேசிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன அத்துடன் பதிவு செய்யப்பட்ட காணொளிகள் இராணுவத்தால் வலுக்கட்டாயமாக நீக்கப்பட்டன. ஜூலையில் பிரதமர் விக்கிரமசிங்கவின் தனிப்பட்ட இல்லத்தில் ஏற்பட்டிருந்த பதற்றமான சூழ்நிலை  குறித்து செய்தி சேகரிக்கும் போது, ஆகக்குறைந்தது எட்டு ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்பட்டனர். அரசாங்கத்தை அவமதிக்கும் வகையில் உள்ளடக்கத்தை வெளியிட்டமை தொடர்பாக சமூக ஊடகச் செயலார்வலர்  ஒருவர் வரவழைக்கப்பட்டு, விசாரிக்கப்பட்டார். மற்றொருவர் முகநூல் கருத்து தொடர்பாக ஐந்து மணித்தியாலங்கள் விசாரிக்கப்பட்டார். பல ‘யூடியூபர்கள்’ வரவழைக்கப்பட்டு, அவர்களின் ‘யூடியூப்’  அலைவரிசைகளின் உள்ளடக்கங்கள் குறித்து விசாரிக்கப்பட்டனர். ஒரு கல்வி நிறுவனம் அளித்த முறைப்பாடொன்று மீது சில உள்ளடக்கத்தை நீக்க ‘யூடியூப்’ அலைவரிசைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. சமூக ஊடகங்களில் அரசாங்கத்தை விமர்சித்ததற்காக அரச தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த பெண் ஊடகவியலாளர் ஒருவரும், பதுளை மாவட்டத்தில் ஆசிரியர் ஒருவரும் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். அரசாங்கத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களுக்கு ஆதரவளித்ததற்காக ஒரு தொகையைக் கொண்ட இதழியலாளர்கள், சமூக ஊடக உள்ளடக்கத்தை உருவாக்குபவர்கள் மற்றும் செயலார்வலர்கள் பொலிஸாரால் வரவழைக்கப்பட்டு, விசாரிக்கப்பட்டனர். தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகத்தினதும் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சினதும் அறிவுறுத்தலின் பேரில், சமூக ஊடகங்களுக்குத் தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டது. போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட வன்முறை தொடர்பாக ஒரு பெண் தொலைக்காட்சித் தொகுப்பாளர் உட்பட சமூக ஊடக குழுவின் 3 நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். அரசாங்க ஊழியர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என அரசாங்கம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஒரு கிராமத்தில் குழந்தைகளின் போஷாக்கு குறைபாடு குறித்து ஊடகங்களுக்குத் தெரிவித்ததற்காக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒரு மருத்துவர் உட்பட அரசாங்கத்தை விமர்சித்ததற்காக பல அரசாங்க அலுவலர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, ஒழுங்காற்று நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். இரு நாடாளுமன்ற நிருபர்களை மூன்று ஆளும் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தாக்கி அச்சுறுத்தியதுடன், அவர்களது கையடக்கத் தொலைபேசிகளையும் பறித்துச் சென்றதாகச்  சார்த்துரைப்படுகிறது. அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள அக்கரைப்பற்றில் பொலிஸாருக்கும் மற்றும் பிரதேசவாசிகளுக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற மோதல் குறித்து செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற ஊடகவியலாளர் ஒருவர் தாக்கப்பட்டார். ஒரு சில சம்பவங்களில், எரிபொருள் வரிசைகளில் ஏற்பட்டிருந்த பதற்றமான சூழ்நிலைகள் குறித்து செய்தி சேகரிக்கும் போது, பல ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்பட்டனர். நொவம்பரில் முல்லைத்தீவு பத்திரிகையாளர் கழகத்திற்குச் சென்ற இராணுவ வீரர்கள்,  அவர்களது ஊடக  நிலையத்துடன் தொடர்புடைய முக்கிய நபர்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குமாறு கோரினர்.

ஒன்றுகூடும் சுதந்திரத்தின் அடக்குமுறை: இடதுசாரி அரசியல் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் கண்காணிப்பு, அச்சுறுத்தல் மற்றும் துன்புறுத்தல் ஆகியவற்றுக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். கொழும்பில் உள்ள மற்றுமொரு இடதுசாரி அரசியல் கட்சியின் அலுவலகம் ஒன்றையும் பொலிஸார் சோதனையிட முயன்றனர். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இராசமாணிக்கம் போராட்டங்களில் கலந்து கொள்ள தடை விதித்து, நீதிமன்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. தொழிற்சங்க நடவடிக்கை ஒன்று திட்டமிடப்பட்டிருந்த போது, ​​தொழிற்சங்கத்திற்கும் மற்றும் அதன் தலைவருக்கும் எதிராக நீதிமன்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. தொழிற்சங்கவாதிகள் கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டதுடன், போராட்டங்களில் அவர்களது சம்பந்தம் குறித்து அவர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டனர். வட மாகாணத்தில் உள்ள கிளிநொச்சியில் அமைந்துள்ள அரச சார்பற்ற​ அமைப்பொன்றை, அவர்​கள்  பேராட்டமொன்றைத் திட்டமிட்டிருந்த வேளை, பொலிஸார் சோதனையிட்டனர். இராணுவத்தினரின் நில அபகரிப்புக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து தொழிலாளர் தொழிற்சங்கம், காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்கள், பெண்கள் உரிமை செயலார்வலர்கள், குடியிருப்பாளர்கள் ஒழுங்குபடுத்திய போராட்டங்களையும் மற்றும் வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் கொழும்பு ஆகியவற்றில் நடத்தப்பட்ட பல நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளையும் மற்றும் போராட்டங்களையும் பொலிஸார் தடுத்ததுடன்,  அவர்களைக்  கலைந்து போகச்செய்தார்கள். நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளுக்கும் மற்றும் போராட்டங்களுக்கும் தடை விதித்து, ஒரு  தொகையைக் கொண்ட நீதிமன்ற உத்தரவுகளும் பிறப்பிக்கப்பட்டன. மாணவர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவை உட்பட, அரசாங்க எதிர்ப்புப் போராட்டங்கள் பலவற்றின் மீது கண்ணீர்ப்புகை மற்றும் தண்ணீர் ஏவப்பட்டன. மத்திய இலங்கையில் உள்ள ரம்புக்கனவில் நடைபெற்ற அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது, ​​போராட்டக்காரர்கள் மீது பொலிஸார் நேரடித் தோட்டாக்களைச் சுட்டதில், ஒரு போராட்டக்காரர்​ கொல்லப்பட்டார் மற்றும் 14 பேர் காயமடைந்தனர். எரிபொருள் கோரி நடைபெற்ற போராட்டத்தில், பொலிஸ் முச்சக்கர வண்டியொன்றைச் சேதப்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் போராட்டக்காரர் ஒருவருக்கு 3½ வருட கடூழியச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. IMFஉடனான சந்திப்பு திட்டமிடப்பட்ட போது, இரண்டு அரசாங்கக் கட்டிடங்களின் நுழைவாயில்களை மறித்ததற்காக 21 போராட்டக்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். ஜனாதிபதியை பதவி விலகக் கோரி பல முக்கிய அரசாங்க கட்டிடங்களைப் போராட்டக்காரர்கள் கையகப்படுத்திய இரு வாரங்களுக்குப் பின்னர், ஜூலை 22 அன்று, இராணுவத் துருப்புக்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட கட்டிடங்களைத் தாக்கி, அமைதியான முறையில் வளாகத்தைக் கையளிப்பதற்கு ஏற்கனவே போராட்டக்காரர்கள் உடன்பட்ட போதும், ஆகக்குறைந்தது 50 பேரைக் காயப்படுத்தியும், ஆகக்குறைந்தது 9 பேரைக் கைது செய்தும் அவர்களை வலுக்கட்டாயமாக அகற்றினார்கள். மாணவர் சங்கச் செயலார்வலர்  ஒருவர் கடத்தப்பட்டு, பின்னர் அவர் குறித்து நன்கு அறியப்பட்ட மாணவர் தலைவர்களிடம் விசாரித்ததை அடுத்து, அவர் வீதியோரத்தில் விடப்பட்டார். பெருமளவு போராட்டத் தலைவர்களும் கடத்தல் போன்ற முறையில் கைது செய்யப்பட்டனர், இருப்பினும், அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதாக பொலிஸார் பின்னர் கூறினர். காலிமுகப் போராட்டத் தளத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருந்த ஆகக்குறைந்தது 27 போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிராக பயணத் தடை விதிக்கப்பட்டது. மே மாதத்தில், கொழும்பில் அரசாங்க எதிர்ப்புப் போராட்டத் தளம் தாக்கப்பட்டதுடன், போராட்டக்காரர்களும் தாக்கப்பட்டனர். ஜூலை மாதம், எம்பிலிப்பிட்டியவில் அரசாங்க எதிர்ப்புப் போராட்டத் தளம் ஒன்று குண்டர்களால் தாக்கப்பட்டு, அழிக்கப்பட்டது. ஜூலையில், ஜனாதிபதி செயலகத்திற்குள்ளும் மற்றும் வீட்டிற்குள்ளும் பிரவேசித்த நூற்றுக்கணக்கான போராட்டக்காரர்கள் ஓகஸ்ட் மற்றும் செப்ரெம்பர் ஆகிய மாதங்களில் கைது செய்யப்பட்டனர்.  ஓகஸ்ட்டில், IUSF அழைப்பாளர் வசந்த முதலிகே மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான பிக்கு சம்மேளனத்தின் கூட்டுநர் வண. கலேவெல சிறிதம்ம தேரர் உட்பட 16 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். முதலிகே மற்றும் சிறிதம்ம தேரர் ஆகியோர் பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பல மாதங்களாக தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தனர். இந்த செயலார்வலர்களை விடுவிக்கக் கோரி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு போராட்டம் கண்ணீர்ப்புகை மற்றும் நீர் தாக்குதல்களைப் பயன்படுத்தி கலைக்கப்பட்டதுடன், அதே மாதத்தில் 27 போராட்டக்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். அரசாங்கத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களுக்கு ஆதரவாக பாரிஸில் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்த தமிழ் பிரான்ஸ் பிரஜை ஒருவர் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்த போது, கைது செய்யப்பட்டார். இலங்கையின் போராட்டங்களை ஆதரித்த பிரித்தானிய சமூக ஊடகங்களில் செல்வாக்கு செலுத்துபவரின் கடவுச்சீட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன், பின்னர் அவரது ‘விசா’ இடைநிறுத்தப்பட்டு, நாட்டை விட்டு வெளியேறுமாறு கோரப்பட்டது. செப்ரெம்பரில், ஜனாதிபதி விக்கிரமசிங்க கொழும்பு நகரின் பல பகுதிகளை உள்ளடக்கிய உயர் பாதுகாப்பு வலயங்களைப் பிரகடனப்படுத்திய பின்னர், 84 போராட்டக்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டதுடன், 7 பேர் பொலிஸ் தாக்குதல்களால் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

சட்ட மற்றும் கொள்கை மாற்றங்கள்: இலங்கையில் அரசாங்க எதிர்ப்புப் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில், அவசரகால நிலை 2022 ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரை மூன்று தடவைகள் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதுடன், பெரும் எண்ணிக்கையிலான ஊரடங்குச் சட்ட உத்தரவுகளுடன் பொது வீதிகள் உட்பட பொது இடங்களில் பொதுமக்கள் கூடுவதும் தடைசெய்யப்பட்டது. பொது ஒழுங்கைப்  பேணுவதற்காக, ஆயுதப் படைகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கும் மாதாந்த வர்த்தமானிகள் ஜூலை மற்றும் செப்ரெம்பர் தவிர, ஆண்டு முழுவதும் தொடர்ந்து இராணுவமயமாக்கலைக் குறிக்கின்றன. ஜனவரி 2022இல், உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல்கள் மேலும் ஒரு வருடத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டன. பயங்கரவாதம் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி செய்ததாகக் கூறப்படும் தனிநபர்களின் தடைப்பட்டியலில் இருந்து ஆறு சர்வதேச புலம்பெயர் தமிழ் அமைப்புகளை இலங்கை நீக்கிய அதே வேளை, கவிஞர் அஹ்னாப் ஜசீம் அந்தப் பட்டியலில் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டார். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சொத்து விவரங்கள் தொடர்பான தகவல்களை வெளியிட மறுத்த நாடாளுமன்றச் செயலகம், தகவல் அறியும் உரிமை ஆணைக்குழுவின் உத்தரவுக்கு எதிராக மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் மேன்முறையீடு செய்தது. தனிநபர் தரவு பாதுகாப்புச் சட்டமூலம் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இது தகவல் அறியும் உரிமையைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன், தகவலுக்கான அணுகலையும் இதழியலாளர்களுக்கு கட்டுப்படுத்துகிறது. செப்ரெம்பரில், RTI ஆணைக்குழுவில் நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு, தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள நபர்களின் எண்ணிக்கை பற்றிய தகவல்களை வழங்க இலங்கைப் பொலிஸ் மறுத்துவிட்டது. ஜனவரி 2022இல், பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தில் (PTA) சில திருத்தங்களை அரசாங்கம் வர்த்தமானியில் வெளியிட்டது. இருப்பினும், மனித உரிமைக் குழுக்களின் கூற்றுப்படி, மாற்றங்கள் மிகச்சிறியதாகவும், போதுமானதாகவும் இல்லை என்பதுடன், PTAஉடன் இருக்கும் முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வும் காணப்படவில்லை. ஓகஸ்ட் 2022இல், சர்ச்சைக்குரிய பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்திற்கு (PTA) பதிலாக, மேலும் “தளர்வான” ஏற்பாடுகளுடன், புதிய ‘தேசியப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை’ அறிமுகப்படுத்துவதாக இலங்கையின் நீதி அமைச்சர் அறிவித்தார். உத்தியோகபூர்வ இரகசிய சட்டத்தின் கீழ், பல முக்கிய அரசாங்கக் கட்டிடங்கள் உட்பட கொழும்பில் புதிய உயர் பாதுகாப்பு வலயங்களைப் பிரகடனப்படுத்தும் வர்த்தமானி அறிவித்தல் செப்ரெம்பர் 23 அன்று வெளியிடப்பட்டது.​ இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு உட்பட பலர் இந்த நடவடிக்கையின் சட்டவிரோதத்தைச் சுட்டிக்காட்டியதால், இது பின்னர் மீளப்பெறப்பட்டது. செப்ரெம்பரில், “புனர்வாழ்வு​ பணியகச் சட்டம்” என்ற தலைப்பில் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய வரைவுச் சட்டமூலம் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டது. மனித உரிமைச் செயலார்வலர்கள் மற்றும் பிறர் இந்தச் சட்டமூலம், சமீபத்திய போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டவர்களைக் குறிவைத்து, நீதித்துறை நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல், கட்டாய மறுவாழ்வு செயல்முறையொன்றின் மூலம் அவர்களை அனுப்பும் முயற்சி என்று கூறினர். பல்-எண்ணிக்கையிலான சந்தர்ப்பங்களில், தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளைத் தடுக்கும் முயற்சியாக, ஜனாதிபதி சில சேவைகளை அத்தியாவசியச் சேவைகளாக அறிவித்தார்.

சிவில் சமூகத்தின் மீதான அடக்குமுறை: தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளைக் கண்டித்தும், தொழிலாளர் வேலைநிறுத்தங்களைத் தடைசெய்வதற்கு புதிய சட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதை முன்மொழிந்தும் பல பிரச்சனைக்குரிய அறிக்கைகள் அரசாங்க அமைச்சர்களாலும் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாலும் வெளியிடப்பட்டன. ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் போது, ​​மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பாளர்களைக் கேலி செய்ததுடன், பொலிஸ் மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினரின் கடமைகளுக்கு மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு இடையூறு செய்ய முடியாது என வாதிட்டார். உயிர்த்த ஞாயிறு வெடிகுண்டுத் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கோரி ஊக்கத்துடன் இயங்குதலுக்கு பெயர் பெற்ற செயலார்வலர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார். பல செயலார்வலர்கள் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டு, மணிக்கணக்கில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதுடன், சிலர் கண்காணிப்புக்கும் உட்படுத்தப்பட்டனர். TIDஇன் பொலிஸ் அலுவலர்கள் பல அரச சார்பற்ற  அமைப்புகளுக்குச் சென்று, பணியாளர்களினதும் மற்றும் நிதியளித்தவர்களினதும் விவரங்களை வழங்குமாறு கோரினர். மட்டக்களப்பு மாவட்டச் சிவில் சமூக மன்றத்தின் தலைவர் செப்ரெம்பர் மற்றும் ஒக்ரோபர் ஆகிய இரு மாதங்களில் பொலிஸாரால் அழைக்கப்பட்டிருந்தார். ஜூலை 9 அன்று, ஜனாதிபதி செயலகத்தையும் மற்றும் பிற கட்டிடங்களையும் போராட்டக்காரர்கள் கையகப்படுத்திய போது ஏற்பட்ட வன்முறையில், பொலிஸார் தன்னைப் பொய்யாக சிக்கவைக்க முயற்சிப்பதாக வலியுறுத்தி, மற்றொரு செயலார்வலர்  ஓர் அடிப்படை உரிமைகள் வழக்கைத் தாக்கல் செய்தார்.ஏனைய சம்பவங்கள்: ஓர் அரசியல்வாதி தன்னைப் பதவியிலிருந்து நீக்க முயற்சிப்பதாக காணி ஆணையாளர் தெரிவித்தார். ஊடக நேர்காணல்களில் அரசாங்கத்தை விமர்சித்த லிட்ரோ எரிவாயு நிறுவனத்தினதும் மற்றும் இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவினதும் (PUCSL) தலைவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரலில், போராட்டக்காரர்களை அச்சுறுத்தும் வாகனப் பதிவு எண்கள் இல்லாத மோட்டார் சைக்கிளில் முகமூடி அணிந்த இராணுவ வீரர்களை தடுத்து நிறுத்திய பொலிஸ் அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பொலிஸ் மா அதிபரிடம் இராணுவத் தளபதி கோரிக்கை விடுத்தார். அரசாங்கத்தினாலல் விநியோகிக்கப்பட்ட சத்துணவு குறைநிரப்பியில் அதிக அளவு அஃப்லாடாக்சின் கண்டறியப்பட்டதை வெளிப்படுத்திய சுகாதார தொழிற்சங்கவாதிக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சுகாதார அமைச்சர் அச்சுறுத்தியுள்ளார். சிறுபான்மை இனத்தைச் சேர்ந்த இரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், புலனாய்வு அலுவலர்கள் தங்களைப் பின்தொடர்ந்ததாகத் தெரிவித்தனர். பெப்ரவரியில், தமிழ் அரசியல் கட்சி ஒன்றின் இளைஞர் பிரிவு உதவிச் செயலாளர் கடத்தல் முயற்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். செப்ரெம்பரில், மட்டக்களப்பில் மனித உரிமை செயலார்வலர்  ஒருவரும் மற்றும் அரசியல் கட்சியான தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் பெண் உறுப்பினர் ஒருவரும் பொலிஸ் பயங்கரவாதப் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் அழைக்கப்பட்டு, விசாரிக்கப்பட்டனர்.

முழு அறிக்கையையும் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Comments

Comments are closed.

Popular Posts

Login/Sign up