PUBLICATIONSRepression of Dissent

Repression of Dissent in Sri Lanka, Annual Report 2023

0

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு கீழே உள்ளது.

Click here to download the full report.

Executive Summary

This annual report is based on the Repression of Dissent reports which were monthly published in the year 2023. This annual repression of dissent report primarily provides some general trends and details of significant incidents related to the repression of dissent in Sri Lanka, mainly based on the information reported in mainstream and social media. It also offers a broad overview of Sri Lanka’s human rights landscape.

Methodology: Incidents of repression mentioned in this annual Repression of Dissent report includes arrests, threats, intimidation, investigations against human rights defenders (HRDs) etc. and potential threats such as new repressive laws, appointments, policy decisions etc., which may hurt freedom of expression, assembly, association and dissent in the future. In this report, “dissent” is broadly defined to include acts of protest, resistance, defiance, challenge against question or attempt to record rights violations, social injustice at the hands of the state or non-state apparatus, including police, armed forces, religious groups, and politicians among others. “Repression” is any attempt by the above state or non-state actors to suppress the acts of dissent. Any rhetoric decrying human rights has also been considered repression of dissent because of its potential to erode rights.

Case Updates:  Student Activist Wasantha Mudalige was granted bail in early February, after being detained under the Terrorism charges for more than 5 months. Bail conditions imposed on another 21 student activists in relation to a protest held three years ago, were also lifted in February. In August, another two student activists were granted bail after 200 days of detention. In March, an investigative media report found that Sri Lankan police have used tear gas that expired two decades ago, causing serious respiratory problems for those who were exposed to it. In relation to a death of a protester allegedly linked to the use of expired teargas, the magistrate ordered the Police to submit a report on teargas. In April, the Committee on Public Accounts (COPA) of Sri Lanka Parliament instructed the Police to dispose of all the expired tear gas stocks.  In May, the Colombo Fort Magistrate Court revoked the travel ban imposed on former Prime Minister Mahinda Rajapaksa and several others. In July, the Supreme Court dismissed two fundamental rights petitions filed against physical attacks and arbitrary arrest of anti-government protesters in Mirihana in March 2022, and for not preventing mob attacks on Galle Face protest site in May 2022. The petitions were not granted leave to proceed considering the initial objections raised by the state counsels. In December, the police and the army expressed their regret for obstructing a group of lawyers involved with the Aragalaya movement. A writ petition filed by several parties, including the ministers and government parliamentarians, against police and military heads for their alleged failure to prevent violence following the attack on Galle Face protesters in May 2022, was withdrawn by the petitioners following an undertaking given by the authorities to have a fresh inquiry. In June, the Supreme Court granted leave to proceed with a Fundamental Rights petition against Senior DIG Deshabandu Tennakoon and other Police officers in relation to a case of arbitrary arrests of protesters during a peaceful protest held in Colombo in 2020. A report published by the HRCSL on the police shooting at protestors in Rambukkana in April 2022 found that the police had used excessive force causing a protester’s death and the injury of eighteen more. The Welisara magistrate court concluded the magistrate inquest into the killing of 11 prisoners in Mahara Prison and ordered the CID to arrest the prison officials who were involved in the shooting, which was not implemented.

Legal changes: The controversial Bureau of Rehabilitation bill that was criticized for possible torture and ill-treatment was passed. Two proposed repressive laws, the Anti-Terrorism Act (ATA) and the Online Safety Bill, were gazetted in mid-September. A total of 46 special determination petitions were filed at the Supreme Court challenging the Online Safety Bill. The Supreme Court determined the bill can be passed in parliament by a simple majority, subject to amendments made to 31 of its provisions. The ATA was not presented before Parliament due to strong opposition from various actors. An initial draft of the proposed Broadcasting Regulatory Commission Act (BRCA) was widely criticized by journalists and media rights advocates as an attempt to control the media through a politically appointed body. The Ministry of Health held a meeting with trade unions to discuss the recent circular that prohibits health workers from making statements to the media. The controversial Inland Revenue Bill, which seeks to utilize superannuation funds in the domestic debt restructuring process, was passed by the Sri Lankan parliament. The Supreme Court declared certain regulations gazetted under the Prevention of Terrorism Act (PTA) two years ago as null and void as they violated fundamental rights. The Anti-Corruption Act was unanimously passed, along with 196 proposed amendments.

Election: The Ministry of Finance informed the court that they were unable to release funds for the election due to the financial crisis in the country during a writ petition hearing that was filed by a former military officer against holding local government elections. The election was not held despite the Supreme Court issuing an interim order preventing the Ministry from withholding the funds and the Election Commission announcing April 25 as the new date for the local government elections. The Attorney General informed the court that the proposed private member bill to reconvene local government bodies without holding elections is unconstitutional.

Accountability: The Supreme Court ruled that the former President and other top officials in the government failed to prevent Easter bomb attacks in 2019, despite prior information, and therefore violated the fundamental rights of the victims. It asked them to pay 310 million Sri Lankan rupees as compensation. Former President Sirisena and others paid less than 9% of the total compensation to the victims of the Easter Sunday bomb attack in 2018 by the end of the six-month deadline in July. Alleged claims made by UK-based TV channel Channel 4 of the involvement of Sri Lankan politicians and the military in the Easter attacks were denied and denounced by the Ministry of Defence. Charges against former Finance Minister Ravi Karunayake in relation to the central bank bond scam were quashed by the Court of Appeal.

MP Namal Rajapaksha and four other suspects also requested the court acquit them of the money laundering case against them. The Colombo Fort magistrate court temporarily lifted the travel ban imposed on a key suspect in the controversial MiG deal case. Exposing the MiG deal was believed to be the closest reason that led to the assassination of journalist Lasantha Wickramatunge in 2009. The Supreme Court delivered another landmark judgment that public trust and equality before the law were violated by several leading politicians and several top state officials of the former government by leading the country’s economy to a crisis due to mismanagement. Senior Police Officer Deshabandu Tennakoon, who had been subjected to many allegations of human rights violations, was appointed as the acting head of the Sri Lanka Police. He and several other police officers were found guilty of torture, arbitrary arrest, and detention of a suspect in relation to a custodial death that occurred in 2010.

Media and journalists: There were many cases where the media and journalists faced harassment, mainly at the hands of law enforcement authorities. At least 2 journalists were arrested, and 10 journalists were summoned and questioned without a clear reason, often using powers provided under the repressive anti-terror laws. Local and international groups widely condemned the assault and arbitrary arrest of journalist and media rights activist Tharindu Uduwaragedara. In one of the incidents, the police repeatedly demanded a journalist reveal his sources. There were also incidents in which journalists were obstructed and refused entry to certain areas or premises. Sometimes the police ask journalists to present government-issued media identity cards, which are not available for many web-based journalists.

Parliament passed a resolution against a television program, and a parliamentary select committee was appointed regarding a different television channel for allegedly engaging in a conspiracy against the government. Three journalists were held in detention by a mob led by a Buddhist monk and were forced to delete their footage.

Memorial events were held to remember and demand justice for several journalists who were killed a decade ago. In relation to the case of the disappeared journalist Prageeth Ekneligoda, additional evidence in relation to eight phone numbers was presented to the court. After 15 years of silence, the court started hearing a legal case against former Minister Mervyn Silva for threatening journalists of the state-owned television corporation. The Human Rights Commission of Sri Lanka (HRCSL) concluded that the Department of Government News has violated the rights of a journalist by not registering his news website, on the basis that the Defense Ministry had not provided a clearance.

The Mullaitivu Magistrate Court summoned a naval intelligence officer for threatening a Jaffna-based journalist named Shammugan Thavaseelan in April 2019. Despite an order issued by the Right to Information (RTI) Commission, police failed to provide information on the progress of police investigations into the attack by police on journalist and media rights activist Tharindu Jayawardena last year. A local media rights group handed over a letter to the police requesting an investigation against the officer-in-charge of Bingiriya police station for allegedly assaulting a journalist.

Click here to download the full report.

Freedom of Assembly: Many people who organized various peaceful gatherings and events continued to face reprisals, including threats, intimidation, arrest, detention, and legal action. At least 16 restraining orders were issued against various protests and demonstrations held by trade unions, student activists, political parties, and others. A monument built to commemorate Tamil Great Heroes Day was demolished by the police based on a court order. Occasionally, the courts rejected the injunction orders sought by the police against memorial events organized by civil society in the North and East. The police dispersed at least 21 protests, attacking them with tear gas and water, 17 out of these 21 were organized by student activists, while others were organized by civil society activists, trade unions, and political parties. Around 10 other protests or events were obstructed by the police, while a few were also obstructed by Sinhala Buddhist nationalist groups.

Police dispersed a protest organized by cattle farmers by physically assaulting them. 28 were injured and 1 person died during a protest organized by a political party when the police attempted to disperse it. A security officer named Priyantha Wanninayake, employed at the University of Colombo, died after being exposed to teargas.

Protesters were arrested, tear gassed during demonstrations and protests that were held throughout the year. Over 100 protesters were arrested during various demonstrations that took place in the Northern province throughout the year. Arrested people included at least 30 people from Northern and Eastern Provinces, activists, and 8 others. Around 10 activists were summoned and questioned by the police over their participation in peaceful events.

Repression of Activists and Whistleblowers: Several human rights defenders were subjected to arbitrary arrest, detention, and other reprisals due to their activism. An activist linked to the people’s protest movement 2022 and two farmers’ leaders were physically assaulted, while a staff member in a civil society organization in Batticaloa was arrested for remembering Tamil Genocide Day. A human rights lawyer was threatened with death. Posters slandering an anti-disappearance activist were displayed around Batticaloa town.

Repressive Legal and Policy Actions: Three draft laws—the Anti-Terrorism Act (ATA), the Online Safety Bill (OSB), and the Contempt of a Court, Tribunal, or Institution Act—that have serious implications for freedom of expression and other rights—were gazetted in September and June. The OSB contained vague and overbroad wording designated as punishable offences and unnecessary and disproportionate punitive sanctions implemented through an institution appointed by the Executive President without proper checks and balances. The ATA included vague, overbroad terminology, authorizing prolonged detention without charges, including extended remand periods, excessive powers granted to the Executive President, and the expansion of police powers. The government also proposed the Broadcasting Regulatory Commission Act (BRCA), which would have a serious negative impact on freedom of expression. While the Online Safety Bill was brought to the parliament, the other two laws were not progressed amidst strong opposition from civil society. In this context, monthly gazettes were issued throughout the year granting special powers to the military, indicating continuing trends of militarization, and declaring certain services as essential services as a tactic of discouraging and preventing trade union actions. The government restricted any protest from happening in the Galleface Green public park, where the occupied people’s protests took place in 2022, claiming that the Ports Authority has undertaken the ground as a social responsibility project. In February, a circular was issued by the Ministry of Health prohibiting the display of black flags at hospitals and health institutions, claiming that such actions would negatively impact the mental health of patients. Another circular was issued by the Ministry of Health banning its employees from expressing opinions to the media without the approval of their department head, also referring to the Supreme Court judgement last year that upheld the interdiction of a medical doctor for revealing alarming rates of child malnutrition. The Parliamentary Sectoral Oversight Committee on National Security submitted a letter to the State Minister of Defense condemning the Human Rights Commission of Sri Lanka for recommending legal action against police officers who shot at the protesters in Rambukkana in April 2022, during people’s protests. The National Peace Council issued a statement concerning the new Office for National Unity and Reconciliation Act, expressing concerns about the powers given to the ONUR to oversee and facilitate peace and reconciliation programs conducted by local civil society organizations.

Repression of State Officials: Three commissioners of the HRCSL wrote to the President, accusing the chairperson of the HRCSL of allegedly acting at her discretion against the views of the other members in the case of the summoning of high-profile politicians and state officials for inquiries. Power and Energy Minister Wijesekera said that he sought advice to take legal measures against members of the HRCSL for forcefully taking consent from Ceylon Electricity Board officials in issuing an order to provide uninterrupted electricity power during the Advanced Level examinations. A police officer in civilian clothing (out of duty) who took part in a protest organized by a leftist political party was suspended from his duty. Parliament passed a motion to remove the Chairman of the Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL), Janaka Ratnayake, from his post. Later, he received several calls threatening him with death. Prior to his removal from the position, police also raided his office premises for allegedly conspiring against the government.

A group of Buddhist monks threatened government officials at the Batticaloa District Secretariat, demanding approval for the construction of a new temple. A nationalist parliamentarian called for the transfer of a magistrate for allowing Hindus to conduct religious rituals at the controversial Kurunthamalai archeological site. The Court of Appeal was informed of an alleged conspiracy to murder the former Director of the Criminal Investigation Department (CID), Shani Abeysekara, in a car accident. Abeysekera led many investigations relating to many emblematic cases, including crimes against journalists and HRDs. Senior Superintendent of Police D.S. Wickremasinghe, the Director of the Special Investigation Unit of the Police, has been threatened by SDIG Deshabandu Tennakoon over keeping the money found at the Presidential House during people’s protests to hand over to the court without handing it over to a Minister, as instructed by SDIG Tennakoon. The National People’s Party (NPP) reported that three retired military officers had been blacklisted by the Sri Lanka Air Force (SLAF), allegedly for engaging in politics with the NPP.

Local Government Election:  The local government election was postponed without notice as the government refused to release the necessary funds. Three members of the members of the election commission received death threats demanding to step down from their positions. The relevant secretary of the Ministry in charge of provincial councils and local governments issued a letter asking district secretaries to refrain from accepting deposits from election candidates based on a cabinet decision. A writ petition was filed by a former military official, asking to prevent local government elections from happening during the economic crisis in Sri Lanka. Citing the financial crisis, President Wickremesinghe, as the Minister of Finance, issued circulars instructing the government to limit expenditure on a list of essential services, which excluded election-related expenses. Subsequently, the secretary to the Ministry of Finance and Treasury informed the National Election Commission (NEC) about their difficulties in releasing necessary funds for the local government election.

Other incidents: State Minister Anuradha Jayaratne stated that some trade unions and student unions could be called terrorists as they are now attempting to destabilize the country’s economy.Two trade unionists were arrested for allegedly threatening the members of the Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) after they went to the commission to show their objection to a change of stance by the commission. Youtuber Sepal Amarasinghe was arrested for making allegedly blasphemous remarks about the Temple of Tooth in Kandy. Activist Randimal Gamage was arrested for his forceful entry to the Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLRC) during the anti-government protests. Activist Chiranthana Amarasinghe was arrested while handing over an RTI request to the State Intelligence Services (SIS) headquarters and allegedly tortured while being held in detention by the police. It was revealed that the police have used expired teargas to control protests, causing serious health issues for those who were exposed to them, which the police denied. A lawyer was assaulted by two men while returning from work. Poet Ahnaf Jazeem, who was unjustly arrested and detained for more than a year for allegedly promoting extremism through his poetry, was again included in the list of designated persons linked to terrorism by the Ministry of Defense. The house of a Tamil parliamentarian who advocated against state-sponsored Buddhist temple constructions in the North and East was surrounded by a group of Sinhala nationalist politicians and their supporters, while another former MP publicly threatened to cut off the heads of those who harm Buddhist temples in the North and East.

The Minister of Public Security warned that NGOs not registering under the NGO secretariat would be prohibited in the future. Mullaitivu District Judge T. Saravanaraja, who also acted as the Mullaitivu Magistrate, resigned from his position and left the country due to threats to his life. The Vice President of the Crusaders for Democracy party, N. Nagules, was arrested under the Prevention of Terrorism Act (PTA) for providing meals to the families of fallen LTTE cadres. A youth who ran a Facebook page and a group titled Puss Buddha’ (loosely translated as ‘Feline Buddha’) was arrested for allegedly insulting Buddhism.

Click here to download the full report.

இலங்கையில் கருத்து வேறுபாடுகளை அடக்குதல் ஆண்டு அறிக்கை 2023

முழு அறிக்கையையும் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

இந்த வருடாந்த அறிக்கையானது 2023ஆம் ஆண்டில் மாதாந்தம் வெளியிடப்பட்ட கருத்து வேறுபாடு அறிக்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். இந்த வருடாந்தக் கருத்து வேறுபாடு அறிக்கையானது முக்கியமாக பிரதான நீரோட்ட மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மீதான அடிப்படையில் இலங்கையில் கருத்து வேறுபாடுகளை அடக்குவது தொடர்பான குறிப்பிடத்தக்க சம்பவங்களின் சில பொதுவான போக்குகளையும் மற்றும் விவரங்களையும் வழங்குகிறது. அத்துடன் இது இலங்கையின் மனித உரிமை காட்சிப்பரப்பு பற்றிய ஒரு பரந்த கண்ணோட்டத்தையும் வழங்குகிறது.

முறைமையியல்: கைதுகள், அச்சுறுத்தல்கள், மிரட்டல்கள், மனித உரிமைப் பாதுகாவலர்களுக்கு [human rights defenders (HRDs)] எதிரான விசாரணைகள் ஆகியனவற்றையும் மற்றும் எதிர்காலத்தில் கருத்துச் சுதந்திரம், ஒன்றுகூடல், கருத்திணக்கம் மற்றும் கருத்து வேறுபாடு ஆகியவற்றின் சுதந்திரத்திற்கு காயம் விளைவிக்கக்கூடிய புதிய அடக்குமுறைச் சட்டங்கள், நியமனங்கள் மற்றும் கொள்கை முடிவுகள் போன்ற உத்தேசமான  அச்சுறுத்தல்களையும் இந்த வருடாந்த அடக்குமுறை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடக்குமுறைச் சம்பவங்கள் உள்ளடக்குகின்றன.  எதிர்ப்பு, தடுப்பாற்றல் மற்றும் விசாரணைக்கு எதிரான சவால் ஆகியவற்றின் செயற்பாடுகளை அல்லது பொலிஸ், ஆயுதப் படைகள், மதக் குழுக்கள் மற்றும் அரசியல்வாதிகள் உட்பட அரசு அல்லது அரசு சாரா எந்திரத்தின் கைகளில் உரிமை மீறல்களையும், சமூக அநீதிகளையும் பதிவுசெய்யும் முயற்சியை இந்த அறிக்கையில் “கருத்து வேறுபாடு” என்பது உள்ளடக்கியதாக பரவலாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. “அடக்குமுறை” என்பது கருத்து வேறுபாடுகளின் செயல்களை அடக்குவதற்கு மேற்கூறிய அரசு அல்லது அரசு சாராதவர்கள் மேற்கொள்ளும் எந்த முயற்சியும் ஆகும். மனித உரிமைகளை மறுக்கும் எந்தவொரு சொல்லாட்சியும், உரிமைகளை அழிக்கும் சாத்தியம் இருப்பதால், எதிர்ப்பின் அடக்குமுறையாகவும் கருதப்படுகிறது.

விடயப் புதுப்பிப்புகள்: 5 மாதங்களுக்கும் மேலாக பயங்கரவாதக் குற்றச்சாட்டின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த மாணவர் செயலார்வலரான வசந்த முதலிகேவிற்கு பெப்ரவரி மாத ஆரம்பத்தில் பிணை வழங்கப்பட்டது. மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னர் நடைபெற்ற போராட்டமொன்று தொடர்பாக மேலும் 21 மாணவ செயலார்வலர்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட பிணை நிபந்தனைகளும் பெப்ரவரியில் நீக்கப்பட்டன. ஓகஸ்டில், மேலும் இரு மாணவர் செயலார்வலர்களுக்கு 200 நாட்கள் கொண்ட காவலுக்குப் பின்னர் பிணை வழங்கப்பட்டது. இரு தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் காலாவதியான கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டுகளை இலங்கைப் பொலிஸ் பயன்படுத்தியுள்ளதாக புலனாய்வு ஊடக அறிக்கை ஒன்று மார்ச் மாதத்தில் கண்டறிந்துள்ளது. காலாவதியான கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டு பிரயோகத்துடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர் ஒருவரின் மரணம் தொடர்பில், கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டுகள் தொடர்பான அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்குமாறு பொலிஸாருக்கு நீதவான் உத்தரவிட்டுள்ளார். காலாவதியான அனைத்து கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டு கையிருப்புகளையும் அகற்றுமாறு பொலிஸூக்கு இலங்கை நாடாளுமன்றத்தின் பொதுக் கணக்குக் குழு [Committee on Public Accounts (COPA)] ஏப்ரலில் அறிவுறுத்தியது. மே மாதத்தில், முன்னாள் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷவுக்கும் மற்றும் ஏனையோருக்கும் விதிக்கப்பட்ட பயணத் தடையைக் கொழும்பு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றம் இரத்துச் செய்தது. ஜூலையில், மிரிஹானாவில் அரசாங்க எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை உடல்ரீதியாக தாக்கியதிற்கும் மற்றும் தன்னிச்சையாக கைது செய்ததிற்கும் எதிராகவும், மே 2022இல் காலிமுகத் திடலில் கும்பல் தாக்குதல்களைத் தடுக்காததிற்காகவும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இரு அடிப்படை உரிமை மனுக்களை மீஉயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. அரசு வழக்கறிஞர்கள் முன்வைத்த ஆரம்ப ஆட்சேபனைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, மனுக்களைத் தொடர அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. டிசம்பரில், அரகலய இயக்கத்துடன் தொடர்புடைய சட்டத்தரணிகள் குழுவிற்கு இடையூறு விளைவித்ததற்காக பொலிஸ் மற்றும் இராணுவம் ஆகியன வருத்தம் தெரிவித்தன.

2022 மே மாதம் காலிமுகத் திடலில் போராட்டக்காரர்கள் தாக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, வன்முறையைத் தடுக்கத் தவறியதாகக் கூறப்படும் பொலிஸ் மற்றும் இராணுவத் தலைவர்களுக்கு எதிராக அமைச்சர்கள் மற்றும் அரசாங்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் உட்பட பல தரப்பினரால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட எழுத்தாணை மனு, ஒரு புதிய விசாரணையை நடத்துவதற்கு சம்பந்தப்பட்டவர்களால் வழங்கப்பட்ட உறுதிமொழியைத் தொடர்ந்து மனுதாரர்களால் மீளப்பெறப்பட்டது. 2020இல், கொழும்பில் நடைபெற்ற அமைதியான போராட்டத்தின் போது, எதிர்ப்பாளர்களைத் தன்னிச்சையாக கைது செய்த வழக்கு தொடர்பாக, சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் தேசபந்து தென்னகோனுக்கும் மற்றும் ஏனைய பொலிஸ் அலுவலர்களுக்கும் எதிரான அடிப்படை உரிமை மனுவைத் தொடர்வதற்கு, ஜூன் மாதத்தில் மீஉயர் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது. ஏப்ரல் 2022இல், ரம்புக்கனவில் போராட்டக்காரர்கள் மீது பொலிஸார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது குறித்து HRCSL வெளியிட்ட அறிக்கையில், போராட்டக்காரர் ஒருவரின் மரணத்திற்கும் மற்றும் மேலும் பதினெட்டு பேர் காயமடைந்தமைக்கும் பொலிஸ் அதிக பலத்தை பயன்படுத்தியதாகக் கண்டறியப்பட்டது. மஹர சிறைச்சாலையில் 11 கைதிகள் படுகொலை செய்யப்பட்டமை தொடர்பிலான நீதவான் விசாரணைகளை வெலிசர நீதவான் நீதிமன்றம் நிறைவு செய்ததுடன், துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபட்ட சிறைச்சாலை அலுவலர்களைக் கைது செய்யுமாறு குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினருக்கு உத்தரவிட்டும் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை.

முழு அறிக்கையையும் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

சட்ட மாற்றங்கள்: சாத்தியமான சித்திரவதைக்கும் மற்றும் மோசமாக நடத்தப்படுவதற்கும் எதிராக விமர்சிக்கப்பட்ட சர்ச்சைக்குரிய புனர்வாழ்வு பணியகச் சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இரு முன்மொழியப்பட்ட அடக்குமுறைச் சட்டங்கள், பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டம் [Anti-Terrorism Act (ATA)] மற்றும் நிகழ்நிலைக் காப்புச் சட்டமூலம் (Online Safety Bill) ஆகியவை செப்ரெம்பர் நடுப்பகுதியில் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டன. நிகழ்நிலைக் காப்புச் சட்டமூலத்தை எதிர்த்து மீஉயர் நீதிமன்றத்தில் மொத்தம் 46 சிறப்பு நிர்ணய மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. அதன் ஏற்பாடுகளின் 31 விதிகளில் திருத்தங்களுக்கு உட்பட்டு, நாடாளுமன்றத்தில் எளிய பெரும்பான்மையொன்றுடன் சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்படலாம் என்று மீஉயர் நீதிமன்றம் தீர்மானித்தது. பல்வேறு செயலார்வலர்களின் கடும் எதிர்ப்பு காரணமாக நாடாளுமன்றத்தில் பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டம் முன்வைக்கப்படவில்லை. முன்மொழியப்பட்ட ஒளிபரப்பு ஒழுங்குமுறை ஆணைக்குழுச் சட்டத்தின் [Broadcasting Regulatory Commission Act (BRCA)] ஆரம்ப வரைவானது ஓர் அரசியல்ரீதியாக நியமிக்கப்பட்ட அமைப்பு மூலம் ஊடகங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியாக ஊடகவியலாளர்களாலும் மற்றும் ஊடக உரிமைக்காக வாதாடுபவர்களாலும் பரவலாக விமர்சிக்கப்பட்டது. ஊடகங்களுக்கு சுகாதார ஊழியர்கள் அறிக்கை வெளியிடுவதைத் தடைசெய்யும் அண்மைய சுற்றறிக்கை தொடர்பில் தொழிற்சங்கங்களுடன் கலந்துரையாடல் ஒன்றை சுகாதார அமைச்சு நடத்தியது. உள்நாட்டுக் கடன் மறுசீரமைப்புச் செயல்பாட்டில் மேலதிக நிதியைப் பயன்படுத்த முற்படும் சர்ச்சைக்குரிய உள்நாட்டு வருமானச் சட்டமூலம் (Inland Revenue Bill) இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தின் [Prevention of Terrorism Act (PTA)] கீழ் இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியிடப்பட்ட சில விதிமுறைகள் அடிப்படை உரிமைகளை மீறுவதாக மீஉயர் நீதிமன்றம் அறிவித்தது. ஊழலுக்கு எதிரான சட்டம் 196 முன்மொழியப்பட்ட திருத்தங்களுடன் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.  

தேர்தல்: உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலை நடத்துவதற்கு எதிராக ஒரு முன்னாள் இராணுவ அலுவலர் தாக்கல் செய்த எழுத்தாணை மனுவொன்றின் விசாரணையின் போது, ​​நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நிதி நெருக்கடிநிலை காரணமாக தேர்தலுக்கான நிதியை விடுவிக்க முடியவில்லை என நீதிமன்றத்தில் நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. அமைச்சுக்கு நிதி வழங்குவதை தடை செய்து மீஉயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தும், உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலுக்கான புதிய திகதியாக ஏப்ரல் 25ஆம் திகதியை தேர்தல் ஆணைக்குழு அறிவித்திருந்தும் தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை. தேர்தலை நடத்தாமல் உள்ளூராட்சி மன்றங்களை மீண்டும் கூட்டுவதற்கு முன்மொழியப்பட்ட தனியார் உறுப்பினர் சட்டமூலம் அரசியலமைப்புக்கு முரணானது என நீதிமன்றத்தில் சட்டமா அதிபர்  தெரிவித்துள்ளார்.

பொறுப்புக்கூறல்: 2019இல், உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுத் தாக்குதல்களைத் தடுக்க  முன்னாள் ஜனாதிபதியும் மற்றும் அரசாங்கத்தின் ஏனைய உயர் அலுவலர்களும் தவறிவிட்டனர் என்பதுடன், எனவே முன்கூட்டியே தகவல் இருந்தபோதிலும், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் அடிப்படை உரிமைகளை மீறியுள்ளனர் என்று மீஉயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.  அது 310 மில்லியன் இலங்கை ரூபாவை அவர்களுக்கு நட்டஈடாக வழங்குமாறு கோரியுள்ளது. 2018இல், உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுவெடிப்பில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி சிறிசேனவும் மற்றும்  ஏனையவர்களும் மொத்த இழப்பீட்டில் 9%க்கும் குறைவானதை​ ஆறு மாத காலக்கெடு முடிவதற்குள், ஜூலையில் கொடுப்பனவு செய்துள்ளனர். உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களில் இலங்கை அரசியல்வாதிகளுக்கும் மற்றும் இராணுவத்தினருக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக இங்கிலாந்தை தளமாகக் கொண்ட தொலைக்காட்சி அலைவரிசையான செனல் 4இனால் சார்த்துரைக்கப்பட்ட வலியுறுத்தல்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சால் மறுக்கப்பட்டு, கண்டிக்கப்பட்டன. மத்திய வங்கி பிணைமுறி மோசடி தொடர்பில், முன்னாள் நிதியமைச்சர் ரவி கருணாயக்கவுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டை மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் இரத்து செய்துள்ளது.

தமக்கு எதிரான பணத் தூய்மைப்படுத்தல் வழக்கில் இருந்து தம்மை விடுவிக்குமாறு நீதிமன்றத்திடம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ஷவும் மற்றும் நான்கு சந்தேகநபர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். சர்ச்சைக்குரிய MiG ஒப்பந்த வழக்கில், முக்கிய சந்தேக நபர் ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த பயணத்தடையைக் கொழும்பு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றம் தற்காலிகமாக நீக்கியுள்ளது. 2009இல், ஊடகவியலாளர் லசந்த விக்ரமதுங்க படுகொலை செய்யப்பட்டதற்கு மிக நெருக்கமான காரணம் MiG ஒப்பந்தத்தை அம்பலப்படுத்தியதாக நம்பப்பட்டது. தவறான நிர்வாகத்தின் காரணமாக, நாட்டின் பொருளாதாரத்தை நெருக்கடிநிலைக்கு இட்டுச் சென்றதன் மூலம், பல முன்னணி அரசியல்வாதிகளினாலும் மற்றும் முன்னாள் அரசாங்கத்தின் பல உயர்மட்ட அரசு அலுவலர்களாலும் பொதுமக்களின் நம்பிக்கையும் மற்றும் சட்டத்தின் முன் சமத்துவமும் மீறப்பட்டுள்ளதாக, மற்றொரு முக்கிய தீர்ப்பை மீஉயர் நீதிமன்றம் வழங்கியது. மனித உரிமை மீறல்களின் பெருமளவு சார்த்துரைகளுக்கு உள்ளான சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ்மா அதிபர் தேசபந்து தென்னக்கோன், இலங்கைப் பொலிஸின் பதில் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 2010இல், காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த போது இடம்பெற்ற மரணம் தொடர்பாக சந்தேக நபரை சித்திரவதை செய்தமை, தன்னிச்சையாகக் கைது செய்தமை மற்றும் தடுத்து வைத்தமை ஆகியவற்றுக்கு அவரும் அத்துடன் பெருமளவு பொலிஸ் அலுவலர்களும் குற்றவாளிகளாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்.

ஊடகங்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள்: ஊடகங்களும் மற்றும் ஊடகவியலாளர்களும் முக்கியமாக சட்ட வினைப்படுத்தல் அலுவலர்களினால் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளான பல விடயங்கள் உள்ளன. அடிக்கடி அடக்குமுறையிலான பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, குறைந்தபட்சம் 2 ஊடகவியலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் மற்றும் ஒரு தெளிவான காரணமின்றி 10 ஊடகவியலாளர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, விசாரிக்கப்பட்டனர். ஊடகவியலாளரும் மற்றும் ஊடக உரிமைச் செயலார்வலளருமான தரிந்து உடுவரகெதர மீதான தாக்குதல் மற்றும் தன்னிச்சையாக கைது செய்யப்பட்டமை ஆகியவற்றை உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச குழுக்கள் பரவலாகக் கண்டித்தன. ஒரு சம்பவத்தில்,  அவரது ஆதாரங்களை வெளியிடுமாறு பொலிஸார்  பலமுறை ஒரு ஊடகவியலாளரைக் கோரினர். ஊடகவியலாளர்கள் சில பகுதிகளுக்குள் அல்லது வளாகங்களுக்குள் பிரவேசிக்க அனுமதிக்காத மற்றும் தடுக்கப்பட்ட சம்பவங்களும் நடந்தன. சில நேரங்களில், ஊடகவியலாளர்களிடம் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட ஊடக அடையாள அட்டைகளை வழங்குமாறு பொலிஸ் கேட்டதுடன், அவை பல இணைய அடிப்படையிலான ஊடகவியலாளர்களிடம் இருக்கவில்லை.

ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு எதிராகப் பாராளுமன்றம் தீர்மானம் நிறைவேற்றியதுடன், அரசாங்கத்திற்கு எதிரான சதியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் வேறு தொலைக்காட்சி அலைவரிசை தொடர்பாக பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு நியமிக்கப்பட்டது. ஒரு பௌத்த துறவியின் தலைமையிலான கும்பலால் மூன்று ஊடகவியலாளர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டு, அவர்கள் காட்சியாக எடுத்தவற்றை நீக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்னர் கொல்லப்பட்ட பல ஊடகவியலாளர்களை நினைவுகூர்ந்து அவர்களுக்கு நீதி கோரி நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள் நடத்தப்பட்டன. காணாமற்போன ஊடகவியலாளர் பிரகீத் எக்னெலிகொட குறித்து, எட்டு தொலைபேசி இலக்கங்கள் தொடர்பிலான மேலதிக சாட்சியங்கள் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அரசுக்குச் சொந்தமான தொலைக்காட்சி கூட்டுத்தாபனத்தின் ஊடகவியலாளர்களை அச்சுறுத்தியதாக முன்னாள் அமைச்சர் மேர்வின் சில்வாவுக்கு எதிரான வழக்கு 15 வருடங்களைக் கொண்ட மௌனத்தின் பின்னர் விசாரணையை நீதிமன்றம் ஆரம்பித்துள்ளது. பாதுகாப்பு அமைச்சு அனுமதி வழங்காததன் அடிப்படையில், ஊடகவியலாளர் ஒருவரின் இணையத்தளத்தை பதிவு செய்யாமல், அவரது உரிமைகளை அரசாங்கச் செய்தித் திணைக்களம் மீறியுள்ளதாக இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு [Human Rights Commission of Sri Lanka (HRCSL)] முடிவு செய்துள்ளது.

2019 ஏப்ரலில், யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த ஊடகவியலாளர் சண்முகன் தவசீலன் என்பவரை அச்சுறுத்தியதற்காக கடற்படைப் புலனாய்வு அலுவலர் ஒருவருக்கு முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றம் அழைப்பாணை அனுப்பியுள்ளது. தகவல் அறியும் உரிமை [Right to Information (RTI)] ஆணைக்குழு  ஆணை பிறப்பித்த போதிலும், கடந்த ஆண்டு ஊடகவியலாளரும் மற்றும் ஊடக உரிமை செயலார்வலருமான  தரிந்து ஜயவர்தன மீது பொலிஸாரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதல் தொடர்பான பொலிஸ் விசாரணைகளின் முன்னேற்றம் குறித்த தகவல்களை வழங்க பொலிஸார் தவறிவிட்டனர்.  ஊடகவியலாளர் ஒருவரை தாக்கியதாக கூறப்படும் பிங்கிரிய பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரிக்கு எதிராக விசாரணை நடத்துமாறு கோரி பொலிஸிடம் கடிதம் ஒன்றை உள்ளூர் ஊடக உரிமைகள் குழுவொன்று கையளித்துள்ளது.

ஒன்றுகூடும் சுதந்திரம்: பல்வேறு அமைதியான ஒன்றுகூடல்களையும் மற்றும் நிகழ்வுகளையும் ஏற்பாடு செய்த பலர் அச்சுறுத்தல்கள், மிரட்டல், கைது, தடுப்புக்காவல் மற்றும் சட்ட நடவடிக்கை ஆகியன உள்ளிட்ட பழிவாங்கல்களைத் தொடர்ந்தும் எதிர்கொண்டனர். தொழிற்சங்கங்கள், மாணவர் செயலார்வலர்கள், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் ஏனையோர் நடத்திய பல்வேறு போராட்டங்களுக்கும் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கும் எதிராக குறைந்தபட்சம் 16 தடை உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. தமிழர் மாவீரர் தினத்தை முன்னிட்டு கட்டப்பட்டிருந்த நினைவுச் சின்னம் நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் பொலிஸாரால் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டது. இடையிடையே, வடக்கிலும் மற்றும் கிழக்கிலும் சிவில் சமூகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளுக்கு எதிராகப் பொலிஸாரால் கோரப்பட்ட தடை உத்தரவுகளை நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. போராட்டக்காரர்களைக் கண்ணீர் புகைக்குண்டினாலும் மற்றும் தண்ணீரினாலும் தாக்கி, குறைந்தது 21 போராட்டங்களைப் பொலிஸார் கலைத்தனர், இந்த 21இல், 17 மாணவ செயலார்வலர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன், மற்றவை சிவில் சமூக செயலார்வலர்களினாலும், தொழிற்சங்கங்களினாலும்  மற்றும் அரசியல் கட்சிகளாலும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன. அண்ணளவாக 10 போராட்டங்கள் அல்லது நிகழ்வுகள் பொலிஸினால் தடுக்கப்பட்ட அதேவேளை, சில சிங்களப் பௌத்த தேசியவாதக் குழுக்களும் தடுக்கப்பட்டன.

கால்நடை வளர்ப்போர் நடத்திய போராட்டத்தைப் பொலிஸார்  உடல்ரீதியாக தாக்கி கலைத்தனர். அரசியல் கட்சியினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த போராட்டத்தின் போது, பொலிஸார்  அதைக் கலைக்க முயன்ற போது, 28 பேர் காயமடைந்ததுடன், ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தில் கடமையாற்றிய பிரியந்த வன்னிநாயக்க என்ற பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர் கண்ணீர் புகைக்குண்டு தாக்குதலுக்கு இலக்காகி, உயிரிழந்துள்ளார்.

ஆண்டு முழுவதும் நடத்தப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்களினதும் மற்றும் போராட்டங்களினதும் போது, ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர், அவர்கள் மீது கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசப்பட்டன. வடக்கு மாகாணத்தில் ஆண்டு முழுவதும் நடைபெற்ற பல்வேறு போராட்டங்களின் போது 100க்கும் மேற்பட்ட போராட்டக்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களைச் சேர்ந்த குறைந்தது 30 பேர், செயலார்வலர்கள்  மற்றும் 8 ஏனையோர் அடங்குவர். அமைதியான நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றது தொடர்பாக அண்ணளவாக 10 செயலார்வலர்களைப் பொலிஸார்  வரவழைத்து விசாரித்தனர்.

செயலார்வலர்களினதும்  மற்றும் தகவலளிப்பவர்களினதும் அடக்குமுறை: பல மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர்கள் தங்கள் ஊக்கத்துடன் இயங்குதலின் காரணமாக தன்னிச்சையான கைது, தடுப்பு மற்றும் வேறு பழிவாங்கல்கள் ஆகியவற்றுக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். தமிழ் இனப்படுகொலைத் தினத்தை நினைவுகூர்ந்ததிற்காக மட்டக்களப்பில் சிவில் சமூக அமைப்பொன்றின் ஊழியர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்ட அதேவேளை, மக்கள் எதிர்ப்பு இயக்கம் 2022உடன் தொடர்புடைய ஒரு செயலார்வலர் மற்றும் இரு விவசாயிகளின் தலைவர்கள் ஆகியோர் உடல்ரீதியாகத் தாக்கப்பட்டனர். மனித உரிமைகள் வழக்கறிஞர் ஒருவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. மட்டக்களப்பு நகரைச் சுற்றி ஒரு காணாமற்போன எதிர்ப்புச் செயலார்வலர்  மீது அவதூறு சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

அடக்குமுறையிலான சட்ட மற்றும் கொள்கை நடவடிக்கைகள்: கருத்துச் சுதந்திரம் மற்றும் பிறவற்றில் கடுமையான தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ள மூன்று வரைவுச் சட்டங்கள் – பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டம் (ATA), நிகழ்நிலைக் காப்புச் சட்டமூலம் [Online Safety Bill (OSB)] மற்றும் நீதிமன்ற, தீர்ப்பாய அல்லது நிறுவன அவமதித்தல் சட்டம் – ஆகியன செப்ரெம்பர் மற்றும் ஜூன் ஆகிய மாதங்களில் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டன.  தண்டனைக்குரிய குற்றங்கள் மற்றும் சரியான காசோலைகள் மற்றும் நிலுவைகள் இல்லாமல் நிறைவேற்று ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட தேவையற்ற மற்றும் சமமற்ற தண்டனைத் தடைகள் என குறிப்பிடப்பட்ட தெளிவற்ற மற்றும் மிகையான வார்த்தைகளை OSB கொண்டிருந்தது. ATAஇல் தெளிவற்ற, பரந்த சொற்கள், குற்றச்சாட்டுகள் இன்றி நீண்ட காலத்திற்கு காவலில் வைக்க அங்கீகாரம் அளித்தல், நீடிக்கப்பட்ட தடுப்புக் காலம், நிறைவேற்றுத் தலைவருக்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகப்படியான அதிகாரங்கள் மற்றும் பொலிஸ் அதிகாரங்களை விரிவாக்குதல் ஆகியவை அடங்கும். கருத்துச் சுதந்திரத்தின் மீது கடுமையான எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒலிபரப்பு ஒழுங்குமுறை ஆணைக்குழுச் சட்டத்தையும் [Broadcasting Regulatory Commission Act (BRCA)] அரசாங்கம் முன்மொழிந்தது. நிகழ்நிலைக் காப்புச் சட்டமூலம் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட அதே வேளை, சிவில் சமூகத்தின் கடும் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் ஏனைய இரு சட்டங்களும் முன்னேற்றம் அடையவில்லை. இந்தச் சூழலில், இராணுவத்திற்கு சிறப்பு அதிகாரங்களை வழங்கும் மாதாந்த வர்த்தமானிகள் ஆண்டு முழுவதும் வெளியிடப்பட்டதுடன், இவை இராணுவமயமாக்கலின் தொடர்ச்சியான போக்குகளைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. அத்துடன் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை ஊக்கங்கெடுப்பதற்கும் மற்றும் தடுப்பதற்கும் சில சேவைகளை அத்தியாவசியச் சேவைகளாகவும் பிரகடனப்படுத்துகின்றன. 2022இல், ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட மக்கள் போராட்டங்கள் நடைபெற்ற காலிமுகப் பசுமைப் பொதுப் பூங்காவில், சமூகப் பொறுப்புணர்வுத் திட்டமாக இந்த மைதானத்தை துறைமுக அதிகாரசபை மேற்கொண்டுள்ளதாக வலியுறுத்தி, அங்கு எந்தப் போராட்டமும் நடைபெறுவதை அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்தியது. பெப்ரவரியில், மருத்துவமனைகளிலும் மற்றும் சுகாதார நிறுவனங்களிலும் கறுப்புக் கொடிகளைக் காட்டுவதைத் தடைசெய்து, சுகாதார அமைச்சு ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டதுடன், இது போன்ற நடவடிக்கைகள் நோயாளிகளின் மன ஆரோக்கியத்தை எதிர்மறையாக பாதிக்கும் என்று அது வலியுறுத்தியது. திணைக்களத் தலைவரின் அனுமதியின்றி ஊடகங்களுக்கு கருத்துக்களை வெளியிடுவதற்குத் தடை விதித்து சுகாதார அமைச்சினால் மற்றுமொரு சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. குழந்தை ஊட்டச்சத்து குறைபாடு பற்றிய ஆபத்தான விகிதங்களை வெளிப்படுத்தியதற்காக மருத்துவரின் இடைநிறுத்​தத்தை உறுதி செய்த மீஉயர் நீதிமன்றத்தின் கடந்த ஆண்டு தீர்ப்பையும் அது குறிப்பிடுகிறது. 2022 ஏப்ரலில், ரம்புக்கனையில் மக்கள் போராட்டத்தின் போது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய பொலிஸ் அலுவலர்களுக்கு எதிராகச் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரை செய்ததற்காக இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவைக் கண்டித்து, பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சருக்கு தேசியப் பாதுகாப்பு தொடர்பான பாராளுமன்ற துறைசார் மேற்பார்வைக் குழு கடிதம் ஒன்றைச் சமர்ப்பித்தது. உள்ளூர் சிவில் சமூக அமைப்புகளால் நடத்தப்படும் சமாதான மற்றும் நல்லிணக்கத் திட்டங்களை மேற்பார்வையிடவும் அத்துடன் வசதிப்படுத்தவும் ONURக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள் பற்றிய கரிசனைகளை வெளிப்படுத்தி, தேசிய ஒருமைப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்கச் சட்டத்திற்கான (National Unity and Reconciliation Act) புதிய அலுவலகம் தொடர்பாக தேசிய சமாதானப் பேரவை (National Peace Council) அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டது,  

அரச அலுவலர்கள் மீதான அடக்குமுறை: உயர் மட்ட அரசியல்வாதிகளையும் மற்றும் அரச அலுவலர்களையும் விசாரணைக்கு அழைத்த விவகாரத்தில், ஏனைய உறுப்பினர்களின் கருத்துக்கு எதிராக தனது விருப்பப்படி HRCSLஇன் தலைவர் செயல்படுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டி, ஜனாதிபதிக்கு HRCSLஇன் மூன்று ஆணையாளர்கள் கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.  உயர்தரப் பரீட்சையின் போது, தடையில்லா மின்சாரம் வழங்குவதற்கான உத்தரவை இலங்கை மின்சார சபை அலுவலர்களிடம் இருந்து சம்மதத்தை வலுக்கட்டாயமாக ஏற்றுக்கொண்ட HRCSL உறுப்பினர்களுக்கு எதிராகச் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க ஆலோசனை கோரியதாக மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் விஜேசேகர தெரிவித்துள்ளார். இடதுசாரி அரசியல் கட்சியினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் சிவில் உடையில் (கடமைக்கு வெளியே) கலந்துகொண்ட பொலிஸ் அலுவலர் ஒருவர் பணியிலிருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார். இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் [Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL)] தலைவர் ஜானக ரத்நாயக்கவை பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கான பிரேரணை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. பின்னர், அவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்து பல அழைப்புகள் வந்தன. அவர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்படுவதற்கு முன்னர், அரசாங்கத்திற்கு எதிராக சதி செய்ததாகக் கூறி அவரது அலுவலக வளாகத்திலும் பொலிஸார்  சோதனை நடத்தினர்.

புதிய விகாரை ஒன்றை நிருமாணிப்பதற்கு அனுமதி வழங்குமாறு கோரி, பௌத்த பிக்குகள் குழுவொன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டச் செயலகத்தில் அரச அலுவலர்களை அச்சுறுத்தியது. சர்ச்சைக்குரிய குருந்தூர் மலை தொல்பொருளியல் தளத்தில் இந்துக்கள் மதச் சடங்குகளை நடத்த அனுமதித்ததிற்காக நீதவானை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று தேசியவாத நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் கோரிக்கை விடுத்தார். குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்தின் [Criminal Investigation Department (CID)] முன்னாள் பணிப்பாளர் ஷானி அபேசேகரவை வாகன விபத்தில் கொலை செய்ய சதித்திட்டம் தீட்டியதாக மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊடகவியலாளர்களுக்கும் மற்றும் மனித வள மேம்பாட்டுத் துறையினருக்கும் எதிரான குற்றங்கள் உட்பட பெருமளவு அடையாள வழக்குகள் தொடர்பான பல விசாரணைகளுக்கு அபேசேகர தலைமை தாங்கினார். ஜனாதிபதி மாளிகையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பணத்தை அமைச்சர் ஒருவரிடம் ஒப்படைக்குமாறு SDIG தேசபந்து தென்னகோனின் அறிவுறுத்தலுக்கு இணங்காமல் நேரடியாக நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைப்பதற்கு பொலிஸ் விசேட புலனாய்வுப் பிரிவின் பணிப்பாளரான சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர் டி.எஸ்.விக்ரமசிங்க எடுத்த தீர்மானத்தினால், SDIG தென்னகோனிடமிருந்து அவர் அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொண்டார். NPPஉடன் அரசியலில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் ஓய்வுபெற்ற மூன்று இராணுவ அலுவலர்கள் இலங்கை விமானப்படையால் (SLAF) கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டதாக தேசிய மக்கள் கட்சி  [National People’s Party (NPP)] தெரிவித்துள்ளது.

உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல்: தேவையான நிதியை அரசு வழங்க மறுத்ததால், உள்ளூராட்சி மன்றத்தேர்தல் அறிவிப்பு இல்லாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் மூவருக்கு அவர்களது பதவிகளில் இருந்து விலகக் கோரி கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமைச்சரவைத் தீர்மானமொன்றின் அடிப்படையில், தேர்தல் வேட்பாளர்களிடம் இருந்து கட்டுப்பணம் பெறுவதைத் தவிர்க்குமாறு மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு மாகாண சபைகளுக்கும் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கும் பொறுப்பான அமைச்சின் செயலாளர் கடிதம் ஒன்றை விடுத்துள்ளார். இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடிநிலைக்கு மத்தியில், உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலைத் தடுக்கக் கோரி, முன்னாள் இராணுவ அலுவலரினால் எழுத்தாணை மனுவொன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஜனாதிபதி விக்கிரமசிங்க, நிதியமைச்சர் என்ற வகையில், நிதி நெருக்கடிநிலையை மேற்கோள் காட்டி, தேர்தல் தொடர்பான செலவுகளை தவிர்த்து, அத்தியாவசிய சேவைகளின் பட்டியலொன்றில் செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்துமாறு அரசுக்கு அறிவுறுத்தும் சுற்றறிக்கைகளை வெளியிட்டார். அதனையடுத்து, உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலுக்குத் தேவையான நிதியை விடுவிப்பதில் உள்ள சிரமங்கள் குறித்து தேசிய தேர்தல் ஆணைக்குழுவிடம் (NEC) நிதி மற்றும் திறைசேரி அமைச்சின் செயலாளர் அறிவித்தார்.

ஏனைய சம்பவங்கள்: நாட்டின் பொருளாதாரத்தைச் சீர்குலைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள சில தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் மாணவர் சங்கங்கள் ஆகியன பயங்கரவாதிகள் என அழைக்கப்படலாம் என இராஜாங்க அமைச்சர் அனுராத ஜயரத்ன தெரிவித்துள்ளார். ஆணைக்குழுவின் நிலைப்பாட்டை மாற்றுவதற்கு ஆட்சேபனை தெரிவிக்க ஆணைக்குழுவுக்குச் சென்ற இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு உறுப்பினர்களை அச்சுறுத்திய குற்றச்சாட்டின் பேரில் இரு தொழிற்சங்கவாதிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கண்டியில் உள்ள பல்லக்கு ஆலயம் குறித்து அவதூறான கருத்துகளை வெளியிட்டதாக ‘யூடியூபர்’ சேபால் அமரசிங்க கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அரசாங்கத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது, இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தில் [Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLRC)] பலவந்தமாகப் பிரவேசித்ததிற்காக செயலார்வலர்  ரண்டிமல் கமகே கைது செய்யப்பட்டார். அரச புலனாய்வுச் சேவைகளின் [State Intelligence Services (SIS)] தலைமையகத்தில் தகவல் அறியும் உரிமைக் கோரிக்கையை செயலார்வலரான சிரந்தன அமரசிங்க கையளிக்கும் போது கைது செய்யப்பட்டு, பொலிஸாரால் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த போது, சித்திரவதை செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. போராட்டங்களைக் கட்டுப்படுத்த பொலிஸார் காலாவதியான கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டுகளைப் பயன்படுத்தியதால், அதில்  வெளிப்பட்டவர்களுக்கு கடுமையான உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டதுடன், அதைப் பொலிஸார்  மறுத்துள்ளனர். வேலை முடிந்து திரும்பிக் கொண்டிருந்த வழக்கறிஞர் ஒருவரை இருவர் தாக்கியுள்ளனர். தனது கவிதை மூலம் தீவிரவாதத்தை ஊக்குவித்ததாகக் கூறி அநியாயமாக கைது செய்யப்பட்டு ஓராண்டுக்கும் மேலாக தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த கவிஞர் அஹ்னாப் ஜசீம், பாதுகாப்பு அமைச்சினால் பயங்கரவாதத்துடன் தொடர்புடைய நபர்களின் பட்டியலில் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டார். வடக்கிலும் மற்றும் கிழக்கிலும் அரச அனுசரணையுடன் பௌத்த ஆலய நிருமாணங்களுக்கு எதிராகக் குரல் கொடுத்த தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரின் வீடு சிங்கள தேசியவாத அரசியல்வாதிகளாலும் மற்றும் அவர்களது ஆதரவாளர்களாலும் சுற்றி வளைக்கப்பட்டது. அதேவேளை, வடக்கிலும் மற்றும் கிழக்கிலும் உள்ள பௌத்த விகாரைகளுக்கு சேதம் விளைவிப்பவர்களின் தலையை வெட்டப்போவதாக மற்றொரு முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பகிரங்கமாக அச்சுறுத்தினார். அரச சார்பற்ற  அமைப்புக்கள் செயலகத்தின் கீழ் பதிவு செய்யாப்படாத அரச சார்பற்ற  அமைப்புக்கள் எதிர்காலத்தில் தடைசெய்யப்படும் என பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் எச்சரித்துள்ளார். முல்லைத்தீவு பதில் நீதவானாகக் கடமையாற்றிய முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிபதி டி.சரவணராஜா, உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டதையடுத்து, தனது பதவியை இராஜினாமா செய்துவிட்டு, நாட்டை விட்டு வெளியேறினார். கொல்லப்பட்ட விடுதலைப் புலி உறுப்பினர்களின் குடும்பங்களுக்கு உணவு வழங்கியதற்காக ஜனநாயகத்திற்கான சிலுவைப்போர் கட்சியின் துணைத் தலைவர் என். நகுலேஸ் பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தின் (PTA) கீழ் கைது செய்யப்பட்டார். பௌத்த மதத்தை அவமதித்ததாகச் சார்த்துரைத்து, முகநூல் பக்கத்தையும், ‘பூஸ் புத்தா’ (Puss Buddha)(‘பூனைப் புத்தர்’ என்று தளர்வாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது) என்ற தலைப்பிலான குழுவையும் நடத்திய இளைஞர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

முழு அறிக்கையையும் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Comments

Comments are closed.

Popular Posts

Login/Sign up